Breadcrumbs

  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
เซลาร์มูน ลดเวลางานนำข้อมูลการใช้งบจากรายงานการเบิกจ่ายงบพัฒนาบุคลากรสายงาน รวธ. เข้าระบบ TPMS รวธ. อจธ. รวธ.
เมืองพระบาง ลดเวลาในการติดตั้งป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์ อปน. รวส.
พ่นไฟ ลดเวลาในการเปลี่ยน Packing ของ Damper ที่เสื่อมสภาพ อบค. รวธ.
69 กล่องสะดวกใช้ สายขาว-แดง อปต. รวส.
ช่างสองเล เครื่องแจ้งเตือนน้ำหยดจากเครื่องปรับอากาศ กรณีระบบน้ำทิ้งตัน อปต. รวส.
สาวเทคนิค ลดขั้นตอนการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยนั่งรถเข็น อพอ. รวห.
The Finish ลดการใช้พลังงานในระบบ Excitation ขณะ Unit Reserve Shutdown อฟม. รวฟ.
SMS Swag ลดเวลาบันทึกปริมาณเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง อพอ. รวห.
Excel VBA ลดเวลานำข้อมูลฝุ่น PM-10 จากเว็ปกรมควบคุมมลพิษเข้าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ อบม. รวช.
พ่นไฟ ลดเวลาในการเปลี่ยน Packing ของ Damper ที่เสื่อมสภาพ อบค. รวธ.
69 กล่องสะดวกใช้ สายขาว-แดง อปต. รวส.
ช่างสองเล เครื่องแจ้งเตือนน้ำหยดจากเครื่องปรับอากาศ กรณีระบบน้ำทิ้งตัน อปต. รวส.
สาวเทคนิค ลดขั้นตอนการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยนั่งรถเข็น อพอ. รวห.
The Finish ลดการใช้พลังงานในระบบ Excitation ขณะ Unit Reserve Shutdown อฟม. รวฟ.
SMS Swag ลดเวลาบันทึกปริมาณเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง อพอ. รวห.
Excel VBA ลดเวลานำข้อมูลฝุ่น PM-10 จากเว็ปกรมควบคุมมลพิษเข้าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ อบม. รวช.
นักเลงคีย์บอร์ด ลดขั้นตอนการทำงาน Helpdesk ด้วย Android Application กรณีลูกค้าแจ้งขอรับบริการเพิ่มระหว่างช่วงการทำงาน อบม. รวช.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
The Unstoppable ลดเวลาในการจัดทำรายงานการขายและบริหารสัญญา อกธ. รวธ.
Thunder star ABDUL GURU GURU' อรต. รวฟ.
5S ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกแผนงาน อจธ. รวธ.
Money Channel ลดเวลาในการบันทึกบัญชีการรับเงินหน้าเค้าเตอร์ทีแผนกบัญชีและการเงิน อขช. อขช. รวฟ.
POPCORN Alarm Alert ...อ่ะด้าย!!!!!! อบฟ. รวธ.
Smooth Operator ลดเวลาการสืบค้นข้อมูลการจดบันทึกค่า Temerature Recorder No.1&2 อขศ. รวฟ.
CADMAN ลดระยะเวลาในการเขียนแบบ Plan & Profile ด้วยภาษา AutoLISP อวส. รวพส.
The Unstoppable ลดเวลาในการจัดทำรายงานการขายและบริหารสัญญา อกธ. รวธ.
Thunder star ABDUL GURU GURU' อรต. รวฟ.
5S ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกแผนงาน อจธ. รวธ.
Money Channel ลดเวลาในการบันทึกบัญชีการรับเงินหน้าเค้าเตอร์ทีแผนกบัญชีและการเงิน อขช. อขช. รวฟ.
POPCORN Alarm Alert ...อ่ะด้าย!!!!!! อบฟ. รวธ.
Strong Vol.2 ลดเวลาในการจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ Candidate ตำแหน่งหัวหน้ากองที่ว่าง สายงาน รวส. อทบ. รวห.
Shopaholic สาวนักช้อป ลดเวลาการจัดทำใบสอบราคาในการซื้ออะไหล่เครื่องจักรกลเหมือง อบม. รวช.
ASAP ลดเวลาการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของ User เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบ อรบ. รวบ.
ใจรักสัญญา ลดเวลาในการติดตามงานของกองบริหารสัญญาและใบอนุญาต อจส. รวส.
ACCFIN ลดเวลากระบวนการรับหลักประกันและการพิมพ์หนังสือยืนยันธนาคาร อฟจ. รวฟ.
Black Gold ลดเวลาในการคำนวณปริมาณซื้อขายน้ำมันเตานำเข้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ อจข. รวช.
AP Prompt Pay ลดเวลาการบันทึกใบกำกับภาษี Fleet Card ในระบบ SAP อบง. รวบ.
วิตามิน ลดเวลาในการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์หมดอายุ อขศ. รวฟ.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
Do D Level Control for Sewage Pump อจธ. รวธ.
Young's Express ลดเวลาการแจ้งตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์สายส่งขัดข้อง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อปอ. รวส.
ภูเขา สายลม สายน้ำ ดิน ลดเวลาการดึงสาย Overhead Guy Wire ระบบส่ง 33kv. ภายใน Camp Area อขช. อขช. รวฟ.
Small Room 212 ลดเวลาการแก้ไขรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ อรค. รวส.
Water Cool ลดเวลาการตรวจสอบ Strainer Cooling Tower Make Up Pump โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 (BPK-C5) อรก. รวฟ.
ปืนฉีดน้ำ ลดเวลาการจัดทำและตรวจสอบข้อมูลซื้อขายไฟฟ้าโครงการหงสาลิกไนต์ อสฟ. รวส.
เด็กชายขอบ ลดเวลาการตรวจสอบสถานะเครื่องลงเวลาทำงาน สำนักงานกลาง กฟผ. อรป. รวห.
24 Hours ปรับปรุงประสิทธิภาพการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัส อปท. รวผ.
เย็นเจี๊ยบ/td> ลดอุณหภูมิอากาศระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศห้อง SERVER อาคาร ท.101 ชั้น 2 อบก. รวห.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
Kaizenie ลดเวลาการเจรจาและจัดทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่างประเทศ อสฟ. รวส.
The Startup ลดเวลาการประมวลผลบนระบบสารสนเทศวิเคราะห์การทำงานล่วงเวลาสายงาน รวธ. อจธ. รวธ.
แผนกหนึ่งเชิงลึก ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกแผนงาน อจธ. รวธ.
Young Gen Rangers ลดเวลาการสรุปข้อมูลงานรับและส่งมอบพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนที่แผนกรับและส่งพัสดุ อพจน. รวห.
Non Stop Service ลดเวลาการจัดทำใบสรุปการจ่ายเงิน (Payment Slip) ของผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ อปน. รวส.
LoveSick ลดเวลาการค้นหาเอกสารประกอบการเบิก อทบ. รวห.
Dreamcatcher เพิ่มจำนวนเงินค่าขายอุปกรณ์สายส่งที่ถูกรื้อถอน ที่ค้องเรียกเก็บให้ครบตามสัญญา อบส. รวบ.
2GEN ลดเวลาสืบค้นวัสดุสิ้นเปลืองของศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อพบ. รวห.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
Wind Gen ปรับปรุงวิธีการล้าง Main Strainer LTK-H01 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อฟอ. รวฟ.
5-FUNCTIONS ลดจำนวนครั้งของเครื่องโม่ถ่านหยุดทำงาน เนื่องจากระบบ Lube Open Gear Trip อผม. รวช.
The New Generation ลดปัญหา Diverter Valve ของ Ball Mill Unit 9 ขัดตัวจากสาเหตุน้ำหินปูนพอกสะสม อรม. รวฟ.
เกลียวเชือก บฟ. ปรับปรุงวิธีการทดสอบ Bus Transfer อบฟ. รวธ.
น้ำผุด ลดเวลาการบำรุงรักษา Disconnecting Switch 230 KV โดยวิธีไม่ดับไฟฟ้า อปล. รวส.
พลังน้ำ บฟ. การสร้างระบบ Gate Opening Control ของโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4 อบฟ. รวธ.
Active Power ลดเวลาการควบคุมแรงดัน Unit 8-13 ด้วย KV. Control อรม. รวฟ.
I-Control เพิ่มกำลังผลิตสำหรับเครื่องกังหันก๊าซ Siemen รุ่น V94.3A โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 อบฟ. รวธ.
Hi-Volt SK Clean Up Care You นะ อขส. รวฟ.
IT2006 ระบบแจ้งเตือนแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าทำงานผิดปรกติในห้อง Computer Server อปอ. รวส.
กลางแจ้ง ยาม_ว่าง อรส. รวส.
อรุณรุ่ง Dial Gauge Calibration Automatic Machine อบฟ. รวธ.
ถูกใจ ไอโอที ลดเวลาในการตรวจสอบอุณหภูมิตู้ Rack ที่ EGAT Data Center อวท. รวผ.
เจ้าเณรตอบศูนย์ ลดปริมาณน้ำที่สูญเสียจาก Cooling Tower อขศ. รวฟ.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
BENS II การออกแบบและพัฒนา Silencer เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าก่อสร้างและการติดตั้ง(รฟ.พระนครใต้) อบค. รวธ.
InW (เทพ) Grab Declare อคฟ. รวส.
FOCUS ปรับปรุงค่าความเป็นฉนวนของหม้อแปลงในขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน อบฟ. รวธ.
Hybrid ลดขั้นตอนการพัฒนา Mobile Application อวท. รวผ.
Q-Tons ลดเวลาการตรวจสอบเอกสาร Inspection and Test Plan ของอุปกรณ์ Centrifugal Pump อบน. รวพฟ.
B4M ระบบจัดการข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (iSPP) อสฟ. รวส.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
หนุ่มโรงกลึง ปรับปรุงวิธีเจาะ Id.Plate Type C และ D อขน. รวห.
เหลืองกระบี่ ลดเวลาในการผูกเชือก Tug Boat กับทุ่นนำร่องสำหรับท่าเรือโรงไฟฟ้ากระบี่ อฟภ. รวฟ.
C.B.T. Zone 1 ลดเวลาในการขนย้ายพวงลูกถ้วยขึ้น-ลงรถปฏิบัติงาน อปต. รวส.
ฅนโรงงาน 2016 เฉือน ก่อน ย้ำ อขว. รวฟ.
ม้าขาวลำปาง ลดเวลาการยกระดับสายส่ง ในขั้นตอนงานติดตั้งสาย OVER HEAD GROUND WIRE ของเสาต้นรับแรงดึง อปน. รวส.
สร้างสรรค์พัฒนากระบี่ ลดเวลาในการถอดเปลี่ยน Magnetic Clutch ของ Air Heater อฟภ. รวฟ.
UNCLE 2 TIME SAVE SAFE MY LIFE อผม. รวช.
Co-operation ไม่เพิ่มก็เอาอยู่ อรม. รวฟ.
หม้อใหม่ไทรน้อย ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบและประกอบ Quick Coupling เข้ากับสายลม อบค. รวธ.
เวิร์คชอป 59 ปรับปรุงวิธีการตั้งศูนย์ชิ้นงานบนเครื่องกลึง อฟอ. รวฟ.
SSBP อีสานใต้ ปากมดลดแรง อปอ. รวส.
Vision Comfortable พัฒนาอุปกรณ์ปรับระยะจอแสดงผลสำหรับตรวจแบบ อวฟ. รวพฟ.
อุ่นใจ ลดจำนวนการใช้ Control Valve ของระบบ Continous Blow down HP. Drum ของ HRSG Unit 21 อฟพ. รวฟ.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
คนโรงงาน อขส. รวฟ.
Exit ลดเวลาในการตรวจสอบค่า Gas SF6 ของ Circuit Breaker สฟ.ภูเก็ต 3 อปต. รวส.
UNIQUE ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายตู้บอร์ดเข้าอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูง อกส. รวพส.
Thunderbolt 213 ลดเวลางานซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ป้องกันมูลนกแบบขึงเอ็น ที่สายส่ง 500 kV. ไทรน้อย-วังน้อย วงจร 1, 2 โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปล. รวส.
เณรน้อยเจ้าปัญญา เคลื่อน ขน คนสบาย อขศ. รวฟ.
สายฟ้า316 เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขจุดต่อร้อนรอบทิศทางแรงดัน 230 kV. โดยวิธีดับกระแสไฟฟ้า อปล. รวส.
มีใจมีไฟ ลดการสูญเสีย Seal Steam ในระบบ Seal Steam อฟก. รวฟ.
Hydro Infinite ปรับปรุงวิธีการปรับระยะห่าง Cover Lower Guide Bearing กับ Gen. Shaft อบค. รวธ.
FAST SERVICE/td> พัฒนาการสั่งเครื่องดื่มพร้อมระบบจัดการเครื่องดื่ม อบก. รวห.
ไอน้ำสร้างสุข 3 ลดเวลาในการถอด Shaft Sleeve ของ Circulating Water Pump อบค. รวธ.
ดินสอสี ลดปัญหา Air Power Backwash Valve เปิดค้าง อฟก. รวฟ.
SMD ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ ทดสอบสลิง GK อบค. รวธ.
วงเวียน ลดเวลาการ Clean & Inspect Solinoid Valve ของระบบ Bypass Sand Filter หน่วยที่ 11 อรม. รวฟ.
กล้าคิด ลดเวลาการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการใช้พลังงานของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อผช. รวค.
เปิดโลก ลดเวลาการ START UP โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 อฟว. รวฟ.
Green Mine อุปกรณ์ปาดเศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครื่องโม่ถ่าน อผม. รวช.
คนหมุนเฟือง ลดเวลาการนับและการคัดแยก Ball Cleaning อฟต. รวฟ.
Valve Class C ลดเวลาในการบำรุงรักษา MOV Gearbox ยี่ห้อ Rotork Type 1W4D06 อบฟ. รวธ.
Modify ลดเวลาการซ่อม Basket Frame ของ Travelling Water Screen โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 1 (BPK-T1) อรก. รวฟ.
Reducing การปรับปรุงระบบเตรียมสารละลาย Anionic Polymer ที่โรงไฟฟ้านวนคร อคม. รวธ.
ทางสายกลาง ลดระยะเวลาในการบำรุงรักษา Battery โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้หน่วยที่ 4 และ 5 อรต. รวฟ.
Mr. Staff Gauge ลดเวลาการติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ อสร. รวพฟ.
เข่งปลาทู ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อฝาครอบโคมบ้านรับรองพิเศษ อขส. รวฟ.
สามสหาย+1 รับปรุงวิธีการเปลี่ยนทิศทางการชักลากหม้อแปลงไฟฟ้า อขน. รวห.
นกอินทรีย์ ลดเวลาการเติม Ball ของ Ball Maill ระบบ FGD. โรงไฟฟ้ากระบี่ อฟภ.ป. รวฟ.
Close Loop Control ลดเวลาการ Clean Air Foil โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12 อรม. รวฟ.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
Hotline.com ลดเวลาการปฏิบัติงานซ่อมสายตัวนำแตก สายส่ง 230 kV สายคู่ โดยวิธีดับไฟ ในพื้นที่แผนกบำรุงรักษาสายส่ง 4 อปก. รวส.
ฟ้าใหม่ ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา Inlet Gas Thermocouple อฟพ. รวฟ.
ฅนสายส่ง ลดเวลาการติดตั้ง Wave Trap และ Tie Down สายส่ง 230 kV บ้านโป่ง2 - นครชัยศรี ที่ สฟ.บ้านโป่ง 2 อปก. รวส.
รวมพลังพัฒนา FGD ปรับปรุงอุปกรณ์ลำเลียงหินปูน Reject อฟม. รวฟ.
สายฟ้า ลดเวลาการเปลี่ยนลูกถ้วยแนวดิ่งแนวสาย 230 kV พังงา2-ภูเก็ต3 ในขั้นตอนการส่งอุปกรณ์ขึ้น-ลงจากเสาไฟฟ้า ด้วยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปต. รวส.
รักษ์เมืองตาก เครื่องมือคลิปอินสาย Conductor สายส่ง 115 kV. ตาก1-ตาก2 อปน. รวส.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
Chem Couple พัฒนาการควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็น Unit 10 เพื่อรองรับวิกฤตภัยแล้ง อฟม. รวฟ.
Best Test ลดเวลาการทดสอบ Watt & Var Transducer อปก. รวส.
โลมาสีน้ำเงิน พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการบำรุงรักษา Motor โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 1 และ 2 (BPK-T1 & 2) อรก. รวa.
ลูกกล้วย พัฒนาวิธีการตอก Ground Rod ที่เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง อปต. รวส.
3 Gen เข้าถึงข้อมูลง่ายในแบบ Smart Operation เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสมรรถนะ สูงในระดับ Global Top Quartile อขว. รวฟ.
TELEPLAN TeleHealth อรส. รวส.
Fire Ball พัฒนาวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการทำงานใน Lower Drum โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10 อรม. รวฟ.
น้ำ(มัน)ขลุกขลิก ปรับปรุงขั้นตอนการติดตามผลการทดสอบหรือ ควบคุมโปรแกรมของเครื่อง Ion Chomatograph (IC) อคม. รวธ.
Rocketeer Turbine Driven Boiler Feed Pump Work Optimization อรก. รวฟ.
Web Venture เพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบและติดตั้ง Web Application ภายใน กฟผ. อปท. รวผ.
INVISIBLE EYES พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักงานกลาง กฟผ. อรป. รวห.
Opp! We did it again เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานกิจกรรม CSR อกค. รวค.
San Gang พัฒนาวิธีการฆ่าเชื้อในห้องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์นอกสำนักงานกลาง อพอ. รวห.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
All New Crawler ลดจำนวนครั้งในการหลุดของเหงือกบุ้งกี๋ รถขุดไฟฟ้า อผม. รวช.
ฟ้าใหม่ ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา Servo Valve GT*11 ลง 40% อฟพ. รวฟ.
พลังน้ำรวมใจ ควบคุมค่า pH ของน้ำใสด้าน Outlet Clearfier Unit 5 ให้ไม่ต่ำกว่า8.8 อฟม. รวฟ.
Samphran Go Like ลดเวลาการแก้ไขจุดต่อร้อนของ DS 230 kV ยี่ห้อ COELME รุ่น TCB ที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4 อปก. รวส.
ร่มไผ่ ลดเวลาในการติดตั้ง Actuator ชนิด Motor Operate Valve (V.5) อฟพ. รวฟ.
Strong Gen ลดจำนวนครั้งการ Trip 86 M ของระบบ Cooling Water System โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร อขส. รวฟ.
QCC Number One ลดเวลาความผิดพลาดในการทำงานของ Water Level Switches for Draft Tube ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 4 อขศ. อขศ. รวฟ.
Perfect Test ลดเวลาการทดสอบ Breaker 115 kV ในพื้นที่ กถก1-ส. อปก. รวส.
ไผ่สู้ลม ลดความผิดพลาดการเปิด/ปิด ประตูเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง อขภ. รวฟ.
ดอกคูน ลดการเกิด Oil Milky ในน้ำมันหล่อลื่น ของ Low Pressure Air Compresser อขภ. รวฟ.
MK 2010 Fuel Oil Forwarding Mobile Heater อฟภ. รวฟ.
กลุ่มโอ่งร่าเริง ลดเวลาการทดสอบ Function Control CCS ที่ สฟ.บางสะพาน อปก. รวส.
FLASH ลดจำนวนครั้งการ Trip เครื่องกังหันก๊าซ Unit 2 ด้วย Turbine under Speed อฟม. รวฟ.
  ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องการเสนอผลงาน สังกัด สายรอง
HPC (HIGH POWER CONTROL) หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย แบบ ไม่ดับไฟ ( Hot line Robot ) อปต. รวส.
ท่าตะโก ปรับปรุงวิธีการซ่อมสาย Conductor โดยวิธีดับไฟ อปน. รวส.
Hello Test Alarm Charger Fail Tell Me Please อปล. รวส.
เก้าพลัง Surge Protection for CCTV อรส. รวส.
ทีมงานซ่อมหม้อแปลง หซม-ส. Multiple Flange อษส. รวส.