Breadcrumbs

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
1. “เปลี่ยนจากสูญ ไปสู่คุณค่า นายวินัย เครือแก้ว วศ.7 อขภ.
2. Kaizen กับการพัฒนาระบบควบคุมการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซแบบอัตโนมัติ ไพโรจน์ รุ่งรังษี และ กสิ งามวิลาศ วศ.9 และ หบฟกม-ฟ. อฟม.
5. กฟผ. จะมั่นคง จะมั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยงานคุณภาพ นาย สมศักดิ์ วังวิทยา วก.9 อขศ.
6. การส่งเสริมคุณภาพ กับ ความมั่นคงและยั่งยืน พรพงษ์ ปอประพันธ์ วท.10 อคภ.
8. Problem solving ด้วยเครื่องมือคุณภาพฝ่ากระแส Disruptive Technologies นางจรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 8 อคภ.
9. การใช้เครื่องมือคุณภาพพัฒนางานของ กฟผ. นางจรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 8 อคภ.
11. เส้นทางสู่การนำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพด้านผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.rev1 นายเทพวรรณ จันทร์โส ช.5 อคภ.
12. การลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น (Lean Process) นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร อคภ. อคภ.
15. การ Lean กระบวนการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ของ กฟผ. นายอิศเรศ เลิศวิศาลศักดิ์ วท.10 อคภ.

 

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
3. พัฒนาตน พัฒนางาน ก้าวสู่ช่าง 4.0 ว่าที่ ร.ต พันธุ์เมธา จุมปาหลวง ช.5 ชธค.
4. Drive เลขานุการ 0.4 สู่ เลขานุการ 4.0 นางสาวจิรัชฌา จิตพรพิพัฒน์ วก.4 ชฟฟ๒.
14. นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาตนแบบโครงการ CSR ๔.๐ เพื่อสร้างการยอมรับโรงไฟฟ้าและ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยศาสตร์พระราชา กิตติ์คเณศ คชชา และ โศรดา ชุนรัตน   ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง
16. กฟผ. กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม จันทร์ทิพย์ (คงปาน) ไพเพอร์ วก.8 อขภ.
21. คิดแล้วทำ 1. นายฐนธัช คูสุวรรณ 2. นายนพวัฒน์ พักใส 3. นายสมพงษ์ พันธ์แก้ว 4. นายเรืองวิทย์ สาลี 5. นายรักชาติ เหล็กบุญเพชร ส่วนกลางกองบำรุงรักษาโยธา ส่วนกลางกองบำรุงรักษาโยธา แผนกบำรักษาอาคาร แผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้า ส่วนกลางเขื่อนภูมิพล อขภ.

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
7. นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนางาน นาย สิทธิพันธ์ อินทร์เพ็ญ วก.7 อปล.
10. เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า นิทรรศการคุณภาพ 2561.doc update นายชาญชัย จรัสบุญเสรี ช.7 โรงไฟฟ้าวังน้อย
17. Big Data และ Big Data Analysis ที่คนคุณภาพต้องรู้ นายอภินันท์ สุทธิยุทธ์ วศ.6 อวท.
19. นวัตกรรม เพื่ออนาคตองค์กร นายสุนทร เอกพันธ์ วศ.8 อฟอ.
20. ประสบการณ์ Hackathon ครั้งแรก นายวิสิษฐ์ ธีระวงศ์ วศ.7 อฟพ.

18.กลยุทธ์การทำ CSR ผ่าน Social Media ให้มีคุณภาพและวัดผลได้จริงชนินาถ เจริญผลหสผพ-ค.อสอ.

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน