Breadcrumbs

รายการ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทร
ผู้ควบคุมห้อง นายอภิวุธ จิรวัฒรังสรรณ์
ผู้ช่วยผู้ควบคุมห้อง นายจตุพร ปัญญา
ผู้ช่วยผู้ควบคุมห้อง นายเด่นพล กาฬกาญจน์
กรรมการตัดสิน 1 อ.เจริญ สุนทราวาณิชย์ (วิศวกร)
กรรมการตัดสิน 2 อ.สำอาง  คุ้มวงศ์ 
กรรมการตัดสิน 3 อ.อัษฏาวุธ เบญจพร (วิศวกร)
กรรมการจับเวลา คุณเยี่ยมยุทธ ผโลทัยสิทธิ วศ.7 อสฟ. 62843
เจ้าหน้าที่ IT ประจำห้อง

20 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.25 น. เซลาร์มูน ลดเวลางานนำข้อมูลการใช้งบจากรายงานการเบิกจ่ายงบพัฒนาบุคลากรสายงาน รวธ. เข้าระบบ TPMS รวธ. KS อจธ. รวธ.
08.25-08.50 น. เมืองพระบาง ลดเวลาในการติดตั้งป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์ KS อปน. รวส.
08.50-09.15 น. พ่นไฟ ลดเวลาในการเปลี่ยน Packing ของ Damper ที่เสื่อมสภาพ KS อบค. รวธ.
09.40-10.05 น. 69 กล่องสะดวกใช้ สายขาว-แดง KS อปต. รวส.
10.05-10.30 น. ช่างสองเล เครื่องแจ้งเตือนน้ำหยดจากเครื่องปรับอากาศ กรณีระบบน้ำทิ้งตัน KS อปต. รวส.
10.30-10.55 น. สาวเทคนิค ลดขั้นตอนการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยนั่งรถเข็น KS อพอ. รวห.
10.55-11.20 น. The Finish ลดการใช้พลังงานในระบบ Excitation ขณะ Unit Reserve Shutdown KS อฟม. รวฟ.
11.20-11.45 น. SMS Swag ลดเวลาบันทึกปริมาณเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง KS อพอ. รวห.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.25 น. Excel VBA ลดเวลานำข้อมูลฝุ่น PM-10 จากเว็ปกรมควบคุมมลพิษเข้าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ KS อบม. รวช.
13.25-13.50 น. The Unstoppable ลดเวลาในการจัดทำรายงานการขายและบริหารสัญญา KO อกธ. รวธ.
13.50-14.15 น. Thunder star ABDUL GURU GURU' KO อรต. รวฟ.
14.15-14.40 น. 5S ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกแผนงาน KO อจธ. รวธ.
14.40-15.05 น. Money Channel ลดเวลาในการบันทึกบัญชีการรับเงินหน้าเค้าเตอร์ทีแผนกบัญชีและการเงิน อขช. KO อขช. รวฟ.
15.05-15.30 น. POPCORN Alarm Alert ...อ่ะด้าย!!!!!! KO อบฟ. รวธ.
15.30-15.55 น.

21 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.25 น. Smooth Operator ลดเวลาการสืบค้นข้อมูลการจดบันทึกค่า Temerature Recorder No.1&2 KO อขศ. รวฟ.
08.25-08.50 น. CADMAN ลดระยะเวลาในการเขียนแบบ Plan & Profile ด้วยภาษา AutoLISP KO อวส. รวพส.
08.50-09.15 น. พ่นไฟ ลดเวลาในการเปลี่ยน Packing ของ Damper ที่เสื่อมสภาพ KS อบค. รวธ.
09.40-10.05 น. 69 กล่องสะดวกใช้ สายขาว-แดง KS อปต. รวส.
10.05-10.30 น. ช่างสองเล เครื่องแจ้งเตือนน้ำหยดจากเครื่องปรับอากาศ กรณีระบบน้ำทิ้งตัน KS อปต. รวส.
10.30-10.55 น. สาวเทคนิค ลดขั้นตอนการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยนั่งรถเข็น KS อพอ. รวห.
10.55-11.20 น. The Finish ลดการใช้พลังงานในระบบ Excitation ขณะ Unit Reserve Shutdown KS อฟม. รวฟ.
11.20-11.45 น. SMS Swag ลดเวลาบันทึกปริมาณเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง KS อพอ. รวห.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.25 น. Excel VBA ลดเวลานำข้อมูลฝุ่น PM-10 จากเว็ปกรมควบคุมมลพิษเข้าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ KS อบม. รวช.
13.25-13.50 น. The Unstoppable ลดเวลาในการจัดทำรายงานการขายและบริหารสัญญา KO อกธ. รวธ.
13.50-14.15 น. Thunder star ABDUL GURU GURU' KO อรต. รวฟ.
14.15-14.40 น. 5S ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกแผนงาน KO อจธ. รวธ.
14.40-15.05 น. Money Channel ลดเวลาในการบันทึกบัญชีการรับเงินหน้าเค้าเตอร์ทีแผนกบัญชีและการเงิน อขช. KO อขช. รวฟ.
15.05-15.30 น. POPCORN Alarm Alert ...อ่ะด้าย!!!!!! KO อบฟ. รวธ.
15.30-15.55 น.

22 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.25 น. Strong Vol.2 ลดเวลาในการจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ Candidate ตำแหน่งหัวหน้ากองที่ว่าง สายงาน รวส. KO อทบ. รวห.
08.25-08.50 น. Shopaholic สาวนักช้อป ลดเวลาการจัดทำใบสอบราคาในการซื้ออะไหล่เครื่องจักรกลเหมือง KO อบม. รวช.
08.50-09.15 น. ASAP ลดเวลาการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของ User เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบ KO อรบ. รวบ.
09.15-09.40 น. ใจรักสัญญา ลดเวลาในการติดตามงานของกองบริหารสัญญาและใบอนุญาต KO อจส. รวส.
09.40-10.05 น. ACCFIN ลดเวลากระบวนการรับหลักประกันและการพิมพ์หนังสือยืนยันธนาคาร KO อฟจ. รวฟ.
10.05-10.30 น. Black Gold ลดเวลาในการคำนวณปริมาณซื้อขายน้ำมันเตานำเข้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ KO อจข. รวช.
10.30-10.55 น. AP Prompt Pay ลดเวลาการบันทึกใบกำกับภาษี Fleet Card ในระบบ SAP KO อบง. รวบ.
10.55-11.20 น. วิตามิน ลดเวลาในการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์หมดอายุ KO อขศ. รวฟ.
11.20-11.45 น. นักเลงคีย์บอร์ด ลดขั้นตอนการทำงาน Helpdesk ด้วย Android Application กรณีลูกค้าแจ้งขอรับบริการเพิ่มระหว่างช่วงการทำงาน KS อบม. รวช.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.25 น.
13.25-13.50 น.
13.50-14.15 น.
14.15-14.40 น.
14.40-15.05 น.
15.05-15.30 น.
15.30-15.55 น.
รายการ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทร
ผู้ควบคุมห้อง นายจิตติ ตลับนาค
ผู้ช่วยผู้ควบคุมห้อง นายเผ่าไท เจริญสุระสถล
ผู้ช่วยผู้ควบคุมห้อง นางวันทนีย์ วิชัยดิษฐ
กรรมการตัดสิน 1 ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค
กรรมการตัดสิน 2 อ.สุรเดช ภัทรวิเชียร
กรรมการตัดสิน 3 อ.เฉลิมชัย-แพทริก ไชยวุฒิ
กรรมการจับเวลา คุณอภิลักษณ์ รุ่งแสงคำพันธุ์ วศ.9 อปล.
เจ้าหน้าที่ IT ประจำห้อง

20 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.30 น. Do D Level Control for Sewage Pump SQ อจธ. รวธ.
08.30-09.00 น. Young's Express ลดเวลาการแจ้งตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์สายส่งขัดข้อง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ SQ อปอ. รวส.
09.00-09.30 น. ภูเขา สายลม สายน้ำ ดิน ลดเวลาการดึงสาย Overhead Guy Wire ระบบส่ง 33kv. ภายใน Camp Area อขช. SQ อขช. รวฟ.
09.30-10.00 น. Small Room 212 ลดเวลาการแก้ไขรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ SQ อรค. รวส.
10.00-10.30 น. Water Cool ลดเวลาการตรวจสอบ Strainer Cooling Tower Make Up Pump โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 (BPK-C5) SQ อรก. รวฟ.
10.30-11.00 น. ปืนฉีดน้ำ ลดเวลาการจัดทำและตรวจสอบข้อมูลซื้อขายไฟฟ้าโครงการหงสาลิกไนต์ SQ อสฟ. รวส.
11.00-11.30 น. เด็กชายขอบ ลดเวลาการตรวจสอบสถานะเครื่องลงเวลาทำงาน สำนักงานกลาง กฟผ. SQ อรป. รวห.
11.30-12.00 น. 24 Hours ปรับปรุงประสิทธิภาพการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัส SQ อปท. รวผ.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.30 น. เย็นเจี๊ยบ/td> ลดอุณหภูมิอากาศระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศห้อง SERVER อาคาร ท.101 ชั้น 2 SQ อบก. รวห.
13.30-14.00 น. Kaizenie ลดเวลาการเจรจาและจัดทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่างประเทศ OQ อสฟ. รวส.
14.00-14.30 น. The Startup ลดเวลาการประมวลผลบนระบบสารสนเทศวิเคราะห์การทำงานล่วงเวลาสายงาน รวธ. OQ อจธ. รวธ.
14.30-15.00 น. แผนกหนึ่งเชิงลึก ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกแผนงาน OQ อจธ. รวธ.
15.00-15.30 น. Young Gen Rangers ลดเวลาการสรุปข้อมูลงานรับและส่งมอบพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนที่แผนกรับและส่งพัสดุ OQ อพจน. รวห.
15.30-16.00 น.

21 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.30 น. Non Stop Service ลดเวลาการจัดทำใบสรุปการจ่ายเงิน (Payment Slip) ของผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ OQ อปน. รวส.
08.30-09.00 น. LoveSick ลดเวลาการค้นหาเอกสารประกอบการเบิก OQ อทบ. รวห.
09.00-09.30 น. Dreamcatcher เพิ่มจำนวนเงินค่าขายอุปกรณ์สายส่งที่ถูกรื้อถอน ที่ค้องเรียกเก็บให้ครบตามสัญญา OQ อบส. รวบ.
09.30-10.00 น. 2GEN ลดเวลาสืบค้นวัสดุสิ้นเปลืองของศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ OQ อพบ. รวห.
10.00-10.30 น. Wind Gen ปรับปรุงวิธีการล้าง Main Strainer LTK-H01 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา AK อฟอ. รวฟ.
10.30-11.00 น. 5-FUNCTIONS ลดจำนวนครั้งของเครื่องโม่ถ่านหยุดทำงาน เนื่องจากระบบ Lube Open Gear Trip AK อผม. รวช.
11.00-11.30 น. The New Generation ลดปัญหา Diverter Valve ของ Ball Mill Unit 9 ขัดตัวจากสาเหตุน้ำหินปูนพอกสะสม AK อรม. รวฟ.
11.30-12.00 น. เกลียวเชือก บฟ. ปรับปรุงวิธีการทดสอบ Bus Transfer AK อบฟ. รวธ.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.30 น. น้ำผุด ลดเวลาการบำรุงรักษา Disconnecting Switch 230 KV โดยวิธีไม่ดับไฟฟ้า AK อปล. รวส.
13.30-14.00 น. พลังน้ำ บฟ. การสร้างระบบ Gate Opening Control ของโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4 AK อบฟ. รวธ.
14.00-14.30 น. Active Power ลดเวลาการควบคุมแรงดัน Unit 8-13 ด้วย KV. Control AK อรม. รวฟ.
14.30-15.00 น. I-Control เพิ่มกำลังผลิตสำหรับเครื่องกังหันก๊าซ Siemen รุ่น V94.3A โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 AK อบฟ. รวธ.
15.00-15.30 น. Hi-Volt SK Clean Up Care You นะ AK อขส. รวฟ.
15.30-16.00 น.

22 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.30 น. IT2006 ระบบแจ้งเตือนแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าทำงานผิดปรกติในห้อง Computer Server AK อปอ. รวส.
08.30-09.00 น. กลางแจ้ง ยาม_ว่าง AK อรส. รวส.
09.00-09.30 น. อรุณรุ่ง Dial Gauge Calibration Automatic Machine AK อบฟ. รวธ.
09.30-10.00 น. ถูกใจ ไอโอที ลดเวลาในการตรวจสอบอุณหภูมิตู้ Rack ที่ EGAT Data Center AK อวท. รวผ.
10.00-10.30 น. เจ้าเณรตอบศูนย์ ลดปริมาณน้ำที่สูญเสียจาก Cooling Tower AK อขศ. รวฟ.
10.30-11.00 น. BENS II การออกแบบและพัฒนา Silencer เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าก่อสร้างและการติดตั้ง(รฟ.พระนครใต้) PK อบค. รวธ.
11.00-11.30 น. InW (เทพ) Grab Declare PK อคฟ. รวส.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.30 น. FOCUS ปรับปรุงค่าความเป็นฉนวนของหม้อแปลงในขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน PK อบฟ. รวธ.
13.30-14.00 น. Hybrid ลดขั้นตอนการพัฒนา Mobile Application PK อวท. รวผ.
14.00-14.30 น. Q-Tons ลดเวลาการตรวจสอบเอกสาร Inspection and Test Plan ของอุปกรณ์ Centrifugal Pump PK อบน. รวพฟ.
14.30-15.00 น. B4M ระบบจัดการข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (iSPP) PK อสฟ. รวส.
15.00-15.30 น.
15.30-16.00 น.
รายการ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทร
ผู้ควบคุมห้อง นายอาทิตย์ อิทธิประเสริฐ ชฟฟ3.
ผู้ช่วยผู้ควบคุมห้อง นายภัคภู แก้วเกรียงไกร ชฟน.
ผู้ช่วยผู้ควบคุมห้อง นายสรวิศ เจียรพิสิฐพงศ์ รวพส.
กรรมการตัดสิน 1 ผศ.วิศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์ (วิศวกร IE )
กรรมการตัดสิน 2 ผศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ (วิศวกร IE )
กรรมการตัดสิน 3 อ.อรุณ บุญยะผลานันท์
กรรมการจับเวลา นายธาณินทร์ ศรีอ่อน วศ.9 อปก.
เจ้าหน้าที่ IT ประจำห้อง

20 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.30 น. คนโรงงาน ลดเวลาในการตัดเหล็กหัวเสางานโครงสร้าง GK อขส. รวฟ.
08.30-09.00 น. Exit ลดเวลาในการตรวจสอบค่า Gas SF6 ของ Circuit Breaker สฟ.ภูเก็ต 3 GK อปต. รวส.
09.00-09.30 น. UNIQUE ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายตู้บอร์ดเข้าอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูง GK อกส. รวพส.
09.30-10.00 น. Thunderbolt 213 ลดเวลางานซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ป้องกันมูลนกแบบขึงเอ็น ที่สายส่ง 500 kV. ไทรน้อย-วังน้อย วงจร 1, 2 โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า GK อปล. รวส.
10.00-10.30 น. เณรน้อยเจ้าปัญญา เคลื่อน ขน คนสบาย GK อขศ. รวฟ.
10.30-11.00 น. สายฟ้า316 เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขจุดต่อร้อนรอบทิศทางแรงดัน 230 kV. โดยวิธีดับกระแสไฟฟ้า GK อปล. รวส.
11.00-11.30 น. มีใจมีไฟ ลดการสูญเสีย Seal Steam ในระบบ Seal Steam GK อฟก. รวฟ.
11.30-12.00 น. Hydro Infinite ปรับปรุงวิธีการปรับระยะห่าง Cover Lower Guide Bearing กับ Gen. Shaft GK อบค. รวธ.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.30 น. FAST SERVICE/td> พัฒนาการสั่งเครื่องดื่มพร้อมระบบจัดการเครื่องดื่ม GK อบก. รวห.
13.30-14.00 น. ไอน้ำสร้างสุข 3 ลดเวลาในการถอด Shaft Sleeve ของ Circulating Water Pump GK อบค. รวธ.
14.00-14.30 น. ดินสอสี ลดปัญหา Air Power Backwash Valve เปิดค้าง GK อฟก. รวฟ.
14.30-15.00 น. SMD ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ ทดสอบสลิง GK อบค. รวธ.
15.00-15.30 น. วงเวียน ลดเวลาการ Clean & Inspect Solinoid Valve ของระบบ Bypass Sand Filter หน่วยที่ 11 GK อรม. รวฟ.
15.30-16.00 น.

21 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.30 น. กล้าคิด ลดเวลาการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการใช้พลังงานของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า GK อผช. รวค.
08.30-09.00 น. เปิดโลก ลดเวลาการ START UP โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 GK อฟว. รวฟ.
09.00-09.30 น. Green Mine อุปกรณ์ปาดเศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครื่องโม่ถ่าน GK อผม. รวช.
09.30-10.00 น. คนหมุนเฟือง ลดเวลาการนับและการคัดแยก Ball Cleaning GK อฟต. รวฟ.
10.00-10.30 น. Valve Class C ลดเวลาในการบำรุงรักษา MOV Gearbox ยี่ห้อ Rotork Type 1W4D06 GK อบฟ. รวธ.
10.30-11.00 น. Modify ลดเวลาการซ่อม Basket Frame ของ Travelling Water Screen โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 1 (BPK-T1) GK อรก. รวฟ.
11.00-11.30 น. Reducing การปรับปรุงระบบเตรียมสารละลาย Anionic Polymer ที่โรงไฟฟ้านวนคร GK อคม. รวธ.
11.30-12.00 น. ทางสายกลาง ลดระยะเวลาในการบำรุงรักษา Battery โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้หน่วยที่ 4 และ 5 GK อรต. รวฟ.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.30 น. Mr. Staff Gauge ลดเวลาการติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ GK อสร. รวพฟ.
13.30-14.00 น. เข่งปลาทู ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อฝาครอบโคมบ้านรับรองพิเศษ GK อขส. รวฟ.
14.00-14.30 น. สามสหาย+1 รับปรุงวิธีการเปลี่ยนทิศทางการชักลากหม้อแปลงไฟฟ้า GK อขน. รวห.
14.30-15.00 น. นกอินทรีย์ ลดเวลาการเติม Ball ของ Ball Maill ระบบ FGD. โรงไฟฟ้ากระบี่ GK อฟภ.ป. รวฟ.
15.00-15.30 น. Close Loop Control ลดเวลาการ Clean Air Foil โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12 GK อรม. รวฟ.
15.30-16.00 น.

22 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.30 น. หนุ่มโรงกลึง ปรับปรุงวิธีเจาะ Id.Plate Type C และ D KK อขน. รวห.
08.30-09.00 น. เหลืองกระบี่ ลดเวลาในการผูกเชือก Tug Boat กับทุ่นนำร่องสำหรับท่าเรือโรงไฟฟ้ากระบี่ KK อฟภ. รวฟ.
09.00-09.30 น. C.B.T. Zone 1 ลดเวลาในการขนย้ายพวงลูกถ้วยขึ้น-ลงรถปฏิบัติงาน KK อปต. รวส.
09.30-10.00 น. ฅนโรงงาน 2016 เฉือน ก่อน ย้ำ KK อขว. รวฟ.
10.00-10.30 น. ม้าขาวลำปาง ลดเวลาการยกระดับสายส่ง ในขั้นตอนงานติดตั้งสาย OVER HEAD GROUND WIRE ของเสาต้นรับแรงดึง KK อปน. รวส.
10.30-11.00 น. สร้างสรรค์พัฒนากระบี่ ลดเวลาในการถอดเปลี่ยน Magnetic Clutch ของ Air Heater KK อฟภ. รวฟ.
11.00-11.30 น. UNCLE 2 TIME SAVE SAFE MY LIFE KK อผม. รวช.
11.30-12.00 น. Co-operation ไม่เพิ่มก็เอาอยู่ KK อรม. รวฟ.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.30 น. หม้อใหม่ไทรน้อย ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบและประกอบ Quick Coupling เข้ากับสายลม KK อบค. รวธ.
13.30-14.00 น. เวิร์คชอป 59 ปรับปรุงวิธีการตั้งศูนย์ชิ้นงานบนเครื่องกลึง KK อฟอ. รวฟ.
14.00-14.30 น. SSBP อีสานใต้ ปากมดลดแรง KK อปอ. รวส.
14.30-15.00 น. Vision Comfortable พัฒนาอุปกรณ์ปรับระยะจอแสดงผลสำหรับตรวจแบบ KK อวฟ. รวพฟ.
15.00-15.30 น. อุ่นใจ ลดจำนวนการใช้ Control Valve ของระบบ Continous Blow down HP. Drum ของ HRSG Unit 21 KK อฟพ. รวฟ.
15.30-16.00 น.
รายการ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทร
ผู้ควบคุมห้อง นายธารา นิทธยุ อปล.
ผู้ช่วยผู้ควบคุมห้อง นายสมศักดิ์ ปกแก้ว
ผู้ช่วยผู้ควบคุมห้อง นายสุรเดช แท่นทอง
กรรมการตัดสิน 1 อ.วรสิงห์ ถนอมสิงห์
กรรมการตัดสิน 2 อ.ประสิทธิ์   มาลัยเลิศ
กรรมการตัดสิน 3 อ.วัฒนไชย  สุวรรโณ
กรรมการจับเวลา คุณถิรวุฒิ   เจียมเกตุ ช. 8 อปน.
เจ้าหน้าที่ IT ประจำห้อง

20 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.30 น. Hotline.com ลดเวลาการปฏิบัติงานซ่อมสายตัวนำแตก สายส่ง 230 kV สายคู่ โดยวิธีดับไฟ ในพื้นที่แผนกบำรุงรักษาสายส่ง 4 MQ อปก. รวส.
08.30-09.00 น. ฟ้าใหม่ ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา Inlet Gas Thermocouple MQ อฟพ. รวฟ.
09.00-09.30 น. ฅนสายส่ง ลดเวลาการติดตั้ง Wave Trap และ Tie Down สายส่ง 230 kV บ้านโป่ง2 - นครชัยศรี ที่ สฟ.บ้านโป่ง 2 MQ อปก. รวส.
09.30-10.00 น. รวมพลังพัฒนา FGD ปรับปรุงอุปกรณ์ลำเลียงหินปูน Reject MQ อฟม. รวฟ.
10.00-10.30 น. สายฟ้า ลดเวลาการเปลี่ยนลูกถ้วยแนวดิ่งแนวสาย 230 kV พังงา2-ภูเก็ต3 ในขั้นตอนการส่งอุปกรณ์ขึ้น-ลงจากเสาไฟฟ้า ด้วยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า MQ อปต. รวส.
10.30-11.00 น. รักษ์เมืองตาก เครื่องมือคลิปอินสาย Conductor สายส่ง 115 kV. ตาก1-ตาก2 MQ อปน. รวส.
11.00-11.30 น. Chem Couple พัฒนาการควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็น Unit 10 เพื่อรองรับวิกฤตภัยแล้ง TA อฟม. รวฟ.
11.30-12.00 น. Best Test ลดเวลาการทดสอบ Watt & Var Transducer TA อปก. รวส.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.30 น. โลมาสีน้ำเงิน พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการบำรุงรักษา Motor โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 1 และ 2 (BPK-T1 & 2) TA อรก. รวa.
13.30-14.00 น. ลูกกล้วย พัฒนาวิธีการตอก Ground Rod ที่เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง TA อปต. รวส.
14.00-14.30 น. 3 Gen เข้าถึงข้อมูลง่ายในแบบ Smart Operation เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสมรรถนะ สูงในระดับ Global Top Quartile TA อขว. รวฟ.
14.30-15.00 น. TELEPLAN TeleHealth TA อรส. รวส.
15.00-15.30 น. Fire Ball พัฒนาวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการทำงานใน Lower Drum โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10 TA อรม. รวฟ.
15.30-16.00 น.

21 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.30 น. น้ำ(มัน)ขลุกขลิก ปรับปรุงขั้นตอนการติดตามผลการทดสอบหรือ ควบคุมโปรแกรมของเครื่อง Ion Chomatograph (IC) TA อคม. รวธ.
08.30-09.00 น. Rocketeer Turbine Driven Boiler Feed Pump Work Optimization TA อรก. รวฟ.
09.00-09.30 น. Web Venture เพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบและติดตั้ง Web Application ภายใน กฟผ. TA อปท. รวผ.
09.30-10.00 น. INVISIBLE EYES พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักงานกลาง กฟผ. TA อรป. รวห.
10.00-10.30 น. Opp! We did it again เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานกิจกรรม CSR TA อกค. รวค.
10.30-11.00 น. San Gang พัฒนาวิธีการฆ่าเชื้อในห้องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์นอกสำนักงานกลาง TA อพอ. รวห.
11.00-11.30 น. All New Crawler ลดจำนวนครั้งในการหลุดของเหงือกบุ้งกี๋ รถขุดไฟฟ้า JQ อผม. รวช.
11.30-12.00 น. ฟ้าใหม่ ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา Servo Valve GT*11 ลง 40% JQ อฟพ. รวฟ.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.30 น. พลังน้ำรวมใจ ควบคุมค่า pH ของน้ำใสด้าน Outlet Clearfier Unit 5 ให้ไม่ต่ำกว่า8.8 JQ อฟม. รวฟ.
13.30-14.00 น. Samphran Go Like ลดเวลาการแก้ไขจุดต่อร้อนของ DS 230 kV ยี่ห้อ COELME รุ่น TCB ที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4 JQ อปก. รวส.
14.00-14.30 น. ร่มไผ่ ลดเวลาในการติดตั้ง Actuator ชนิด Motor Operate Valve (V.5) JQ อฟพ. รวฟ.
14.30-15.00 น. Strong Gen ลดจำนวนครั้งการ Trip 86 M ของระบบ Cooling Water System โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร JQ อขส. รวฟ.
15.00-15.30 น. QCC Number One ลดเวลาความผิดพลาดในการทำงานของ Water Level Switches for Draft Tube ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 4 อขศ. JQ อขศ. รวฟ.
15.30-16.00 น.

22 มิ.ย. 60

เวลา ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ประเภท ฝ่าย สายงาน
08.00-08.30 น. Perfect Test ลดเวลาการทดสอบ Breaker 115 kV ในพื้นที่ กถก1-ส. JQ อปก. รวส.
08.30-09.00 น. ไผ่สู้ลม ลดความผิดพลาดการเปิด/ปิด ประตูเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง JQ อขภ. รวฟ.
09.00-09.30 น. ดอกคูน ลดการเกิด Oil Milky ในน้ำมันหล่อลื่น ของ Low Pressure Air Compresser JQ อขภ. รวฟ.
09.30-10.00 น. MK 2010 Fuel Oil Forwarding Mobile Heater JQ อฟภ. รวฟ.
10.00-10.30 น. กลุ่มโอ่งร่าเริง ลดเวลาการทดสอบ Function Control CCS ที่ สฟ.บางสะพาน JQ อปก. รวส.
10.30-11.00 น. FLASH ลดจำนวนครั้งการ Trip เครื่องกังหันก๊าซ Unit 2 ด้วย Turbine under Speed JQ อฟม. รวฟ.
11.00-11.30 น. HPC (HIGH POWER CONTROL) หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย แบบ ไม่ดับไฟ ( Hot line Robot ) IK อปต. รวส.
11.30-12.00 น. ท่าตะโก ปรับปรุงวิธีการซ่อมสาย Conductor โดยวิธีดับไฟ IK อปน. รวส.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.30 น. Hello Test Alarm Charger Fail Tell Me Please IK อปล. รวส.
13.30-14.00 น. เก้าพลัง Surge Protection for CCTV IK อรส. รวส.
14.00-14.30 น. ทีมงานซ่อมหม้อแปลง หซม-ส. Multiple Flange IK อษส. รวส.
14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.