Breadcrumbs

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
1. EGAT Best to EGAT Branding นายณัฐพล พินิจจันทร์ หบรฟน-ฟ. อฟน./รวฟ.
2. การพัฒนาระบบงานด้วยปริ้นเตอร์พูลที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง นายพิชิต กฤตเวทิน นค.8 อฟพ/รวฟ.
3. การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ ระดับสายรองและฝ่าย สู่ OPR กฟผ. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพ วศ.11 รวห.

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
4. ISO 45001…วันที่รอคอย นายอิศเรศ เลิศวิศาลศักด วศ.10 อคภ/รวห.
5. การบริหารจัดการความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล (Bhumibol Hydro Power Plant Maintenance Safety Management) นายวินัย เครือแก้ว ว.ศ. 6 อขภ/รวฟ.
6. การปรับปรุงวิธีการเตรียม Slurry ช่วง Flue Gas into Absorber FGD unit 12-13 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ นาง กัลล์ชลา มหิทธิหาญ วท.10 อคม./รวธ.
7. Arc Flash วัลลภา ถิรพร
สวรรยา ภูมิโคก
ณัฐฐา สันดุษฎี
กวฟ-พฟ. อวฟ/รวพฟ.

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
8. การประเมินระบบความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วย ISO26000 นางพรพงษ์ ปอประพันธ์ วก.9 อคภ/รวห.
9. CSR พัฒนาชุมชนพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า อย่างยั่งยืน พิชัย มุมทอง
ณัฐพล ชิณโฮง
นวพล สุทธิประภา
หสอ1-ส. อปก/รวส.
10. การขับเคลื่อนการพัฒนา CSR ระดับองค์กร น.ส.จันทร์ทิพย์ ไพเพอร์ วก.8 ชฟน/รวฟ.

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
11. พัฒนางานแล้ว..บอกต่อสู่สังคม/ Tell Society with QCC– KAIZEN Responsibility นางพรพงษ์ ปอประพันธ์ วก.9 อคภ/รวห.
12. คิดแบบ Kaizen นายกิติชัย มะลิดา วศ.11 อฟน/รวฟ.
13. พัฒนาเครื่องมือ Adjustable Bypass Support สำหรับเปลี่ยนลูกถ้วย Bypass อาร์มกระจาด แนวสาย 230 kV บางสะพาน-หลังสวน-สุราษฎร์ธานี นายเพชร ขจรวัฒนากุล
นายวิทวัส เรืองกิตติคุณ
นายเกรียงศักดิ์ เพชรดา
นายจักรกฤษณ์ ชูโชติ
หสต1-ส. อปต/รวส.
14. การพัฒนางานให้ได้คุณภาพ ความสำเร็จ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน นายสิทธิพันธ์ อินทร์เพ็ญ วก.7 อปล/รวส.
15. Automation Kaizen กับการพัฒนางานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. นายไพโรจน์ รุ่งรังษี วศ.9 อฟม/รวฟ.

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
16. 5 ส. อย่าให้เหลือแต่ผ้าขี้เริ้ว นางจรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์ วท.8 อคภ/รวห.

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
17. ผู้หนุนนำ นวัตกรรม องค์กร นายบุญเลิศ ศิลป์ชัย วก.8 ชชม/รวช.
18. องค์กรแห่งนวัตกรรม อยู่ไม่ไกล ไปให้ถึง น.ส.สีรุ้ง นันทิวัชรินทร์ วก.9 อผภ/รวฟ.

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
19. KM สร้างงาน สร้างคน ขององค์การ นางจรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์ วท.8 อคภ/รวห.
20. การบริหารจัดการองค์ความรู้(Knowledge Management) งานคุณภาพ (Quality Control) เพื่อพัฒนา องค์กร สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนของประเทศ นายสืบสกุล กนิษฐายน ช.7 รวส.

ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียนตำแหน่ง
หน่วยงาน
23. ติวเข้มเติมเต็มโอกาส นายวิเชียร ฟองคำ วก.7 รวค.
24. เทคนิคการสะกดจิตตนเอง สู่เป้าหมาย Vision EGAT Global Top Quartile นายบุญนิธิ ธรรมกิตติสกุล ช.6 อปก/รวส.
25. ระบบส่ง : เส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงความสุขทุกทิศทั่วไทย นายกอบเกียรติ ป้อยแก้ว หสส-ค. อสอ/รวค.
26. มือสะอาด นายธวัชชัย หินเธาว์ หสอ2-ส. อปอ/รวส.
27. จิตวิทยากับการพัฒนาองค์กรยุคดิจิตตอล นายภาสกรณ์ กฤชพงศ์วรา วก.6 อขส/รวฟ.