Breadcrumbs

           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกำหนดจัดงานนิทรรศการคุณภาพประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานกลาง กฟผ. โดยมีสาระของงาน คือ “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่องค์การสมรรถนะสูงระดับสากล”หรือ “Development towards HPO, Leading to Global Top Quartile” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) เพื่อเป็นช่องทาง สื่อสาร ชี้นำ และการปฏิบัติตนของผู้นำ ในการสร้างบรรยากาศการปรับปรุง
      การดำเนินการขององค์การ

(2) เพื่อกระตุ้นพนักงาน ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์
      ขององค์การ

(3) เพื่อให้กิจกรรมคุณภาพ เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
      และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(4) เพื่อสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับองค์การ

(5) เพื่อเสริมสร้างค่านิยม และจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

(6) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผู้เข้าชมงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ได้มีส่วนร่วมในการมุ่งเน้น
      การปฏิบัติที่เป็นเลิศ