Breadcrumbs

วันวาน .. ณ ที่แห่งนี้ มีเรา ชาว กฟผ. .. ผู้หมายก่อ สร้างไทย ..ให้ก้าวหน้า เหนื่อยยากสู้ทน.. กรำแดด กรำฝน .. เพื่อปวงประชา .. หวังให้ไฟฟ้า สว่างไสว ทั่วไทยเทอญ … จากวันนั้นสู่วันนี้ของ กฟผ. ... “กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล” ที่ใส่ใจดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทำให้ กฟผ. พัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานในหลายด้านเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ภาพการพัฒนาโดยรวมด้านต่างๆ สรุปดังนี้

content-16

ด้านธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติที่ดีของ กฟผ.

ปี 2552 กฟผ. มีการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. เริ่มมีแผนแม่บทการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์การของ กฟผ. ปี 2552 – 2556 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเป็นองค์การแห่งสุจริตธรรม และมีการสื่อสาร ถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นส่วนงานอิสระขึ้นตรงต่อ ผวก. ทำการตรวจสอบภายในให้มีความเพียงพอ รวมทั้งมีคณะกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้กฎระเบียบมีความเหมาะสมเพียงพอในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ปี 2553 กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับ คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทำการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ปี 2555 มีแผนแม่บทการกำกับดูแลที่ดีของ กฟผ. ปี 2555-2559 โดย คณะกรรมการ กฟผ. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง 4 ด้านได้แก่ ด้านรัฐ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงองค์การและผู้ปฏิบัติงาน เน้นรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยห่วงใยสังคมเพื่อให้ กฟผ. เป็นผู้นำการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับของสังคม โดยยึดแนวทางองค์การต้องมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ กฟผ. ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และมีการสำรวจการมีหรือการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน กฟผ.

ปี 2556 กฟผ. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ซึ่ง กฟผ. ได้นำมากำหนดเป็นแผนงานประกอบด้วย แผนสนับสนุนความซื่อตรงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ แผนสร้างบุคลากรหรือหน่วยงานต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลให้เป็นตัวอย่างที่ดีเผยแพร่ในองค์การ แผนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้บุคลากร กฟผ. ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล แผนการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสให้เกิดขึ้นใน กฟผ. แผนการแสดงถึงการยอมรับการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสีย แผนการแสดงความโปร่งใสในการตรวจสอบและลงโทษต่อผู้กระทำความผิด และแผนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดย ผวก. แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามจริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ (คธจค.) เพื่อดำเนินการเสริมสร้าง ส่งเสริมและเพิ่มความมั่นใจในด้านธรรมาภิบาลและพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของทุกระดับในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี ทำการกำหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2555 – 2559 เพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ของ กฟผ. คือการเป็นองค์การธรรมาภิบาล

ปี 2557 มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กฟผ. (ปปท-กฟผ.) ร่วมกับ คธจค. ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมของ กฟผ.ให้สอดรับกับแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ฉบับทบทวน 2557-2559

content-16

ด้านการพัฒนาองค์การ กฟผ. ให้มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง

กฟผ. กำหนดแนวทางพัฒนาใน 5 ด้านได้แก่
1) พัฒนาระบบ HRM/HRD ให้มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยวิธีจัดทำแผนบริหารกำลังคน เพื่อสรรหาบุคลากรเข้าทำงานทดแทนผู้ที่เกษียณและเพื่อปรับสัดส่วนอายุเฉลี่ยของพนักงานโดยรวมให้ลดลง เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตาม Competency ที่องค์การต้องการ

2) ส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีขององค์การ ดำเนินการตามแผนแม่บทการกำกับดูแลที่ดีขององค์การ ซึ่งประกอบด้วยการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามของศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่สังคมยอมรับ (หลักคุณธรรม) บริหารงานที่ได้มาตรฐาน มีระบบการให้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเชื่อถือได้ ทันเวลา (หลักนิติธรรม) บูรณาการระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ให้มีการดำเนินงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว (หลักความคุ้มค่า)

3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์การ โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศให้ทันสมัย พร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การอย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้งาน สะดวก เชื่อถือได้ มั่นคง ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน

4) ส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม กฟผ. จัดทำแผนแม่บทงานวิจัยของ กฟผ. (R&D Road Map) และร่วมมือกับเครือข่ายงานวิจัยภายนอก กฟผ. พร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการให้เกิดนวัตกรรมภายใน กฟผ. อย่างต่อเนื่อง

5) ใช้ ISO Framework ในการทำงาน ใช้ TQM Framework เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำการสร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน กระบวนการ การตัดสินใจ และผลลัพธ์

ปี 2543 ถึงปัจจุบัน หน่วยงานของ กฟผ. นำระบบ ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 27001, มอก/OHSAS 18001 เข้าใช้งานเป็นส่วนหนึ่งกิจวัตรประจำวัน

ปี 2552 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้มีมติเห็นชอบการนำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SAPA) มาใช้โดยประยุกต์รูปแบบระบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เข้ากับระบบประเมินปัจจุบัน และเริ่มดำเนินการใช้ประเมินครั้งแรกปี 2554

ปี 2555 นำ TQM Framework มาปรับให้เหมาะสมในรูปแบบเฉพาะของ กฟผ.และใช้ชื่อเรียกว่า EGAT Way เพื่อให้หน่วยงาน มีกรอบชี้นำในการพัฒนาระบบงาน พัฒนาบุคลากร สร้างค่านิยมองค์การ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน และจัดทำแผนปรับปรุงองค์การเพื่อลดจุดอ่อนขององค์การจากผลการประเมิน SEPA เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงหรือ High Performance Organization : HPO

ปี 2556 ความสำเร็จของ กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล TQC ในงาน Thailand Quality Award

content-16

ด้านการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ

ปี 2526 วิสัยทัศน์ ผวก. ท่านแรกของ กฟผ. เห็นความสำคัญด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยใช้กิจกรรม QCC

ปี 2529 กฟผ. เริ่มมีเวทีในการจัดงานมหกรรมคุณภาพเป็นครั้งแรก ทำให้ระบบกิจกรรมคุณภาพ QCC ถูกพัฒนาอย่างมีมาตรฐาน

ปี 2530 กฟผ. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในระดับ International Convention on QC Circles (ICQCC) และ กฟผ. ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาระบบงานคุณภาพด้วยการจัดตั้งศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพทำให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการสนับสนุนของผู้บริหาร ได้สร้างมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้นส่งผลให้ กฟผ. มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และ ผวก. มีนโยบายให้คัดเลือกผลงานกิจกรรมคุณภาพของ กฟผ. ร่วมนำเสนอผลงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมคุณภาพของ กฟผ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้ กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวที สสท. อย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา

ปี 2552 ดำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษานำแนวคิด Turnaround Management เข้าใช้งาน เพื่อการรักษาคุณภาพและลดต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าและการรักษาระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ปรับปรุงกระบวนการและบริหารเวลาในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ทำการปรับปรุงและบริหารเวลาในการก่อสร้างระบบส่ง จัดทำเว็ปไซด์เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดเก็บผลงานการเรียนรู้ขององค์การ ประสบการณ์ที่ได้จากการปรับปรุงและบทเรียนที่ได้รับจะถูกถ่ายทอดในเวที After Action Review : AAR ในกระบวนการจัดการความรู้ และ ผวก. ประกาศนโยบายการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง กฟผ. และนโยบายด้านการจัดการความรู้เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผวก. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนแม่บท เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางดำเนินการ มีนโยบายจัดงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี เพื่อให้ทุกสายงานเผยแพร่ผลงานกิจกรรมคุณภาพ และการจัดการความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานข้ามสายงานได้รับรู้และสามารถนำไปปรับใช้ต่อไป นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวัน กระบวนการได้ทำอย่างต่อเนื่องเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเพิ่มผลผลิตและส่งไฟฟ้า สามารถลดต้นทุนการผลิตและบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทำให้การออกแบบระบบส่งไฟฟ้าใหม่สามารถลดการรอนสิทธิ์เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชุนใต้แนวสายส่ง ส่งผลให้การส่งมอบพลังงานไฟฟ้าและให้บริการไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในราคาเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจถึงความเพียงพอ มั่นคง และเชื่อถือได้ ของการจ่ายไฟฟ้า

ปี 2554 ผู้นำระดับสูง กฟผ. ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีส่วนผลักดันองค์การในการทำกิจกรรม QCC ประสบความสำเร็จ โดย รวส. ได้รับรางวัล QCC Promoter Award for Top Management

ปี 2556 มีโรงไฟฟ้าที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่ม 25% แรกของโลก

content-16

เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR)

ปี 2550 กระแสตื่นตัวของภาคประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม กฟผ. จึงกำหนดยุทธศาสตร์ กฟผ. ได้แก่การสร้างการได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน สื่อสารเชิงรุกโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

ปี 2551 สร้างกระบวนการด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

ปี 2552 กฟผ. จัดตั้งสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) มีแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ.และแผนปฏิบัติการระดับสายงานรองรับ มีคณะทำงานการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ทคส.) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์การ และมีคณะกรรมการบริหารงานสื่อสารองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม (คบสอ.) ทำหน้าที่สนับสนุนการการดำเนินงาน

ปี 2554 โรงไฟฟ้าทั่วประเทศ ได้ดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในกระบวนการดำเนินงาน (CSR in Process) จนได้รับรางวัล CSR-DIW รางวัล CSR-DIW Awards และรางวัล CSR-DIW Continuous Awards จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 สามารถสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

ปี 2555 ฝ่ายกิจการสังคมจัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555 – 2559 และ CSR Roadmap ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ 7 ประการ คือ 1. หลักธรรมาภิบาล 2. หลักสิทธิมนุษยชน 3. หลักการปฏิบัติด้านแรงงาน 4. หลักด้านสิ่งแวดล้อม 5. หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม 6. หลักประเด็นด้านผู้บริโภค และ 7. หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

ปี 2556 กำหนดเป้าหมายให้ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ มีแผนแม่บทสร้าง Brand กฟผ. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำความเข้าใจกับสังคมให้ตระหนักถึงคุณค่าของ กฟผ. ต่อประเทศและสังคม

content-16

ด้านการเงินที่มีความมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน

ปี 2533 พัฒนาการจ่ายเงินให้พนักงานจากการจ่ายเงินสดและเช็ค เป็นโอนเงินเข้าบัญชี

ปี 2549 กฟผ. นำเทคโนโลยี ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เข้าใช้งาน เพื่อบูรณาการข้อมูลระบบงานขององค์การ และดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2552 ทำให้ Work Process ทั้งหมดของ กฟผ นำระบบ ERP เข้าใช้งานแทน Application Program ที่มีใช้เฉพาะภายในสายงาน ทำให้ระบบบัญชีและการเงินของ กฟผ. สามารถปิดงวดบัญชีได้เร็วขึ้น สามารถลดการทำงานซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิผลองค์การ

ปี 2552 ถึงปัจจุบัน พัฒนาการด้านการจ่ายเงิน โดยนำระบบด้านการเงินของธนาคารมาใช้ เช่น ใช้ในการรับ- จ่ายเงิน การออกเช็ค และการหักภาษีฯ แทน กฟผ. โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ส่วนเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน กฟผ. จะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร

ปี 2555 จัดหาเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และระบบส่งของ กฟผ. อย่างเพียงพอ ตามแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบส่งของ กฟผ.

ปี 2557 รักษา Index ทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2562 กฟผ. จะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่าตัวด้วยการลงทุนมากกว่า 400,000 ล้านบาท กฟผ. จึงมีกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากแหล่งที่มาที่หลากหลายของเงินทุน กำหนดเป้าหมายให้มีฐานะการเงินเพียงพอเพื่อการขยายงานด้านการผลิต และส่งพลังงานไฟฟ้าสนองความต้องการของประเทศอย่างยั่งยืน วิธีทำให้ กฟผ. มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน ใช้แนวทางประเมินความต้องการเงินลงทุนโดยรวมในช่วงเวลา ทำการออกแบบและดำเนินการจัดหาเงินทุน รวมทั้งศึกษาแนวทางการหาแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ กฟผ. สามารถลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ได้อย่างเพียงพอ