Breadcrumbs

งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ.  ประจำปี 2559

 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอาคารสำนักงานกลาง กฟผ. โดยมีสาระงาน (Theme) “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่องค์การสมรรถนะสูง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานด้วยการบริหารและดำเนินการอย่างมีคุณภาพในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพงานให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางในการจัดงานมุ่งสู่ “ความยั่งยืน” มี Key Theme คือ “Sustainable” และ “Green” ซึ่งจะนำเสนอรูปแบบในลักษณะ “EGAT ON TOUR” เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 โซนคือ 

 

1. โซนสร้างมูลค่าเพิ่ม (Economic) ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ (เพิ่มรายได้/ลดรายจ่าย) เช่น ผลงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ นวัตกรรม การปรับปรุงงานแบบก้าวกระโดด Lean Management ผลสำเร็จจากแนวทาง Mckinsey เป็นต้น
(สีเหลืองทอง)
2. โซนใส่ใจชุมชน สังคม (Social) ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรากเหง้าปัญหาชุมชน สังคม สร้างมูลค่าร่วมกับชุมชนจากองค์ความรู้ขององค์การ หรือสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม เช่น ผลงานความรับผิดชอบต่อชุมชน โครงการต่างๆ เพื่อชุมชน การจัดการภายใน องค์การผ่าน CSR in Process เป็นต้น
(สีน้ำเงิน)
3. โซนดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลงานการบริหารจัดการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ผลงานที่ส่งผลการได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์การ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป็นต้น
(สีเขียว)