Breadcrumbs

เจตนารมณ์


            งานผลักดันการพัฒนาคุณภาพ เป็นงานหนึ่งที่นับว่ามีความหมายยากลำบากอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นงานที่จะต้องชักชวน โน้มน้าว จิตใจ ของผู้ปฏิบัติงานมาสู่คุณธรรมร่วม  ให้มีจิตสำนึกที่มุ่งมั่นในคุณภาพ หรือเรียกว่ามีอุดมการณ์ในใจของเขา และในที่สุดองค์การก็จะ เกิดวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ซึ่งเรียกว่า วัฒนธรรมองค์การ (CORPORATE CULTURE) ภายใต้คุณธรรมที่ถือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกคน
            เนื่องด้วยงานผลักดันการพัฒนาคุณภาพที่ถูกต้อง  ถูกวิธี  และถูกทางจำเป็นต้องการทำ  โดยผู้รู้และเข้าใจหลักการของคุณภาพอย่าง ถ่องแท้  และจะต้องเป็นการกระทำโดยผู้ปฎิบัติงานที่มีจิตมุ่งมั่นศรัทธาต่อคุณธรรมของคุณภาพอย่างแท้จริง  และการที่จะต้องทำด้วยจิตใจ
เช่นนี้  วิทยาการคุณภาพทุกคน จึงต้องมีความกลมเกลียวเป็นอันเดียวกัน  มีการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อหนุนสอดประสานกันทั้งในด้าน การดำเนินงานและทางด้านวิชาการอย่างเหนียวแน่น  จึงจะสามารถทำให้งานผลักดันการพัฒนาคุณภาพในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สัมฤทธิ์ผล  เพื่อความวัฒนาถาวรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 1  ชื่อและวัตถุประสงค์


            1.1    ศูนย์ ฯ นี้มีชื่อว่า  "ศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ"  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  "QUALITY  LECTURER OPERATING CENTER"
            1.2    สำนักงานของศูนย์ ฯ ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บางกรวย  นนทบุรี

            1.3    เครื่องหมายของศูนย์ ฯ เป็นรูปวงกลม  ล้อมรอบด้วยรูปคน 7 คน ตรงกลางเป็นรูปสัญญลักษณ์สายฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

logo ศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ กฟผ.

          1.4    วัตถุประสงค์ของศูนย์ ฯ มีดังนี้
                      1.4.1    เพื่อให้วิทยากรคุณภาพ  ได้ช่วยเหลือกันในการอบรมคุณภาพในหน่วยงาน  ตามที่สมาชิกได้ขอมา

                      1.4.2    เพื่อประสานงานเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมคุณภาพ  และข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิก

                      1.4.3    เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการแก่วิทยากรคุณภาพ

                      1.4.4    เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่วิทยากรคุณภาพ

                      1.4.5    เพื่อค้นคว้าความรู้สำหรับสนับสนุนงานของวิทยากรคุณภาพและเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำฝึกวิทยากรคุณภาพรุ่นต่อ ๆ ไป

                      1.4.6    เพื่อพบปะแลกเปลื่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรคุณภาพ

                      1.4.7    เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสปฎิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรคุณภาพทั่วถึง

                      1.4.8    เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการอบรมคุณภาพแก่ผู้มิได้เป็นสมาชิกที่ขอความช่วยเหลือผ่านระดับฝ่ายนั้น ๆ มายัง
ประธานศูนย์ ฯ เพื่อพิจารณา
                                   ความเหมาะสมเป็นคราว ๆ ไป

หมวดที่ 2 สมาชิก


            2.1    สมาชิกมี 3 ประเภท  คือ
                      2.1.1    สมาชิกกิตติมศักดิ์  คือบุคคลที่เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นบุคคลที่ศูนย์ฯ  เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

                      2.1.2    สมาชิกสามัญ  คือบุคคลที่ผ่านการอบรมวิทยากรคุณภาพ (วิทยากรคิวซี,  วิทยาการกิจกรรมข้อสนอแนะ  และวิทยากร 5ส.  ฯลฯ)

                      2.1.3    สมาชิกสามัญ  คือบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  ที่สนใจการพัฒนาคุณภาพ  โดยมีสมาชิกสามัญรับรองจำนวน 2 คน

            2.2    สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้

                      2.2.1    มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์  และเข้ารวมประชุมใหญ่ของศูนย์ ฯ

                      2.2.2    มีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารศูนย์ ฯ และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

                      2.2.3    มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที่ศูนย์ ฯ ได้จัดให้มีขึ้น

                      2.2.4    มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติ  ให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของศูนย์ ฯ

                      2.2.5    สมาชิกภาพ จะสิ้นสุดเมื่อ

                                    - เสียชีวิต

                                    - พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

                                    - ลาออก

                                    - คณะกรรมการศูนย์ ฯ มีมติให้ออก

หมวดที่ 3  คณะกรรมการบริหาร


            3.1    การดำเนินงานของศูนย์ ฯ
                      3.1.1    ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์  ภายใต้ความอำนวยการของคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ

                      3.1.2    คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ  2  ปี และให้อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน  2  วาระติดต่อกัน

                      3.1.3    ในการเลือกตั้ง  ให้สมาชิกเลือกตั้งสมาชิกผู้หนึ่งเป็นประธานศูนย์ ฯ และสมาชิกแต่ละหน่วยงานตามพื้นที่เลือกสมาชิก อีกจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการ

                                   หน่วยงาน  (เขต  เขื่อน  โรงไฟฟ้า  ส่วนกลาง)  จนครบตามพื้นที่ที่สมาชิกมีสังกัดแห่งละ 1 คน

                      3.1.4    ให้ประธานศูนย์ ฯ แต่งตั้งสมาชิกเป็นกรรมการบริหารของศูนย์ ฯ ในตำแหน่งรองประธานด้านปฏิบัติการ รองประธานด้านวิชาการ  เลขานุการ 

                                   เหรัญญิก นายทะเบียน  ปฏิคม  ประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการประเมินผลและสถิติ คณะกรรมการวิชาการและในตำแหน่งอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมี

                                   เพื่อการบริหารงาน

                      3.1.5    ให้คณะกรรมการศูนย์ ฯ พิจารณาเรียนเชิญผู้ทรงวุฒิที่เห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของศูนย์ ฯ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ ฯ เข้าร่วม

                                   เป็นคณะที่ปรึกษา

            3.2    คณะกรรมการ ฯ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

                      3.2.1    ประธานศูนย์ ฯ ทำหน้าที่หัวหน้าในการบริหาร  เป็นผู้แทนศูนย์ ฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและ

                                   การประชุมใหณ่ของศูนย์ ฯ

                      3.2.2    รองประธานด้านปฏิบัติการ  ทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานทางด้านการบริหาร  และทำการแทนประธานขณะที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถ

                                   ปฏิบัติหน้าที่ได้

                      3.2.3    รองประธานด้านวิชาการ  ทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานทางด้านวิชาการ  และทำการแทนประธานขณะที่ประธานและรองประธานด้านปฏิบัติการ

                                   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                      3.2.4    เลขานุการ  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไปของศูนย์ ฯ และเป็นเลขานุการในการประชุม

                      3.2.5    เหรัญญิกมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของศูนย์ ฯ เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  บัญชีงบดุลของศูนย์ ฯ และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ

                                   ไว้เพื่อการตรวจสอบ

                      3.2.6    ปฏิคม  มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกและสมาชิกของศูนย์ ฯ จัดเตรียมงานและสถานที่ในวาระที่ศูนย์ ฯ มีกิจกรรม

                      3.2.7    นายทะเบียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติรวมทั้งความก้าวหน้าในด้านการเป็นวิทยากรของสมาชิกทั้งหมด  และติดตาม
  แก้ไขข้อมูลให้ทันสมัย
                      3.2.8    ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมและชื่อเสียงเกียรติคุณของศูนย์ ฯ ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็น

                                   สาราณียากร เพื่อออกหนังสือเผยแพร่กิจกรรและความเคลื่อนไหวของสมาชิก

                      3.2.9    กรรมการหน่วยงาน  มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกศูนย์ ฯ ในหน่วยงานกับคณะกรรมการศูนย์ ฯ

                      3.2.10  กรรมการวิชาการ    มีหน้าที่ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ  เพื่อสนับสนุนงานของวิทยากรคุณภาพ และเป็นวิทยาการแกนนำ เพื่อฝึกวิทยากร

                                   คุณภาพรุ่นต่อ ๆ ไป

                      3.2.11  คณะกรรมการประเมินผลและสถิติ  มีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า  และวิเคราะห์ผลงานคุณภาพที่ผ่านมา เพื่อรองรับแผนงานของศูนย์

                      3.2.12  คณะที่ปริกษา  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา  ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ และให้การสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์ ฯ

หมวดที่ 4  การประชุม


            4.1    การประชุมเพื่อดำเนินการ  และบริหารงานศูนย์ ฯ อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
            4.2    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ปีละ 1 ครั้ง  โดยจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด มีระเบียบวาระดังนี้

                     4.2.1    แถลงกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

                     4.2.2    แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา

                     4.2.3    เลือกตั้งประธานศูนย์ ฯ และกรรมการหน่วยงาน  เมื่อครบวาระ

                     4.2.4    เรื่องอื่น ๆ

            4.3    การประชุมใหญ่วิสามัญ  จะทำได้เมื่อสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด  ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารให้จัดประชุม หรือ

                      มติคณะกรรมการบริหารให้เรียกประชุม

            4.4    มติของที่ประชุมในการดำเนินนโยบาย  ต้องเห็นพ้องต้องกัน  สำหรับมติของที่ประชุมทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ประธานเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

                      ในกรณีที่มีมติที่ประชุมทั่วไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน

            4.5    หากการประชุมใหญ่  หรือการประชุมวิสามัญครั้งใดสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม  ให้จัดประชุมครั้งต่อไปจำนวนสมาชิกที่มาประชุมให้ถือว่าครบองค์ประชุม

หมวดที่ 5  การเงินของศูนย์ ฯ


            5.1    เงินรายได้ของศูนย์ ฯ ได้รับมาจากการบริจาค  การดำเนินกิจกรรม ฯลฯ
            5.2    เงินของศูนย์ ฯ ทั้งหมด ให้นำฝากธนาคารในบัญชีของศูนย์ ฯ โดยเหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาบัญชี

            5.3    ประธานศูนย์ ฯ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของศูนย์ ฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  ถ้าเกินกว่านั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

            5.4    การรับและจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของประธานศูนย์ ฯ หรือผู้ทำการแทนร่วมกับเหรัญญิก

หมวดที่ 6  การเปลื่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกศูนย์ ฯ


            6.1    ข้อบังคับของศูนย์ ฯ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญเท่านั้น  และองค์ประชุมประกอบด้วย สมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ

                      สมาชิกทั้งหมด มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

            6.2    การเลิกศูนย์ ฯ จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ  หรือวิสามัญเท่านั้น และองค์ประชุมประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

                      มติที่ประชุมต้องเห็นพ้องต้องกัน

            6.3    เมื่อเลิกศูนย์ ฯ และชำระบัญชีเสร็จแล้ว หากทรัพย์สินเหลืออยู่ให้ยกแก่หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

                      แห่งประเทศไทย