นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ๒๕๕๗

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นำสู่ความเป็นเลิศ


ผลงานระดับสากล

ระดับนานาชาติ - ICQCC 2012 – MALAYSIA

ลำดับ ชื่อกลุ่ม ประเภท หน่วยงาน
๑. กลุ่ม แควน้อย QC เทคนิค เขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.)
๒. กลุ่ม พฤกษางาม QC สำนักงาน เขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.)

ระดับนานาชาติ - การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

ชื่อกลุ่ม รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน
คณะทํางานประดิษฐ์คิดค้น
เครื่องเจียระไนรูใน ต้นแบบ
รางวัลเหรียญทองระดับโลก การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
“Seoul International Investor Fair 2012”
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

รางวัลเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ ๔๑
International Exhibition of Inventions of Geneva”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส
แผนกช่างกลโรงงาน
กองโรงงาน
ฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ

ระดับประเทศ - รางวัลสถานประกอบการดีเด่น

รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อ หน่วยงาน กฟผ. ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ (๒๙ แห่ง)

ระดับประเทศ - งานมหกรรมคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒๔

ลำดับ ชื่อกลุ่ม ประเภท หน่วยงาน
๓. กลุ่ม KORAT HIGHVOLT QC เทคนิค ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.)
๔. กลุ่ม หมูหวาน QC สำนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ(อปน.)

ระดับประเทศ - Thailand Quality Prize 2013 ( QC PRIZE 2013 )

ลำดับ ชื่อกลุ่ม ประเภท หน่วยงาน
๕. กลุ่ม MP5 Diamond award
support service QCC
ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน (อรค.)
๖. กลุ่ม KORAT HIGHVOLT Golden award
manufacturing QCC
ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.)
๗. กลุ่ม ห.4 ร่วมใจ Golden award
manufacturing QCC
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง(อปก.)
๘. กลุ่ม รวมพลังพัฒนา FGD Golden award
manufacturing QCC
ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.)
๙. กลุ่ม หมูหวาน Golden award
office service QCC
เขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.)
๑๐. กลุ่ม IT SROD 2003 Golden award
Task Achieving QCC
ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.)
๑๑. กลุ่ม ฅนสายส่ง Golden award
Task Achieving QCC
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง(อปก.)
๑๒. กลุ่ม SIM HAPPY Silver award
support service QCC
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
๑๓. กลุ่ม พฤกษางาม Office Service QCC PRIZE เขื่อนศรีนครินทร์(อขศ.)

ระดับประเทศ - Thailand Kaizen Award 2013

ลำดับ ชื่อกลุ่ม ประเภท หน่วยงาน
๑๔. กลุ่ม I’m possible Kaizen for office ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน (อรค.)
๑๕. กลุ่ม เด็ก D ขายถ่าน Kaizen suggestion system ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.)
๑๖. กลุ่ม ปูดำอันดามัน Kaizen suggestion system ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.)
๑๗. กลุ่ม เคลื่อนย้ายของหนัก Kaizen suggestion system ฝ่ายขนส่ง (อขน.)
๑๘. กลุ่ม Power Cleaning Kaizen for office เขื่อนสิริกิติ์ (อขส.)
๑๙. กลุ่ม Searching Kaizen for office ฝ่ายสำรวจ (อสร.)
๒๐. กลุ่ม ฅนงาน Kaizen suggestion system โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.)

copyright © ๒๕๕๗, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย กศอ-ผ. อปท.