นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ๒๕๕๗

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นำสู่ความเป็นเลิศ


บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน สังกัด
การทำงานเพื่อพัฒนากระบวนการให้มีศักยาภาพ เพื่อ เพิ่มผลผลิต พรพงษ์ สุขยางค์ ปอประพันธ์ วก.9 งานจัดการเชิงธุรกิจและเสริมสร้างความยั่งยืน อคภ.
การเข้าถึงชุมชนด้วยหัวใจ (CSR) สมศักดิ์ วังวิทยา วก.9 อขศ.
การนำนวัตกรรมที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยผู้ปฏิบัติงานฯ มาใช้กับโรงไฟฟ้าเก่าของ กฟผ. ไพโรจน์ รุ่งรังษี วศ.9 หบฟกม-ฟ. กผกม-ฟ. อฟม.
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วย การจัดการองค์ความรู้ (KM) มุ่งสู่นวัตกรรม (Innovation) ณัฐพล พินิจจันทร์ วศ.7 หบรฟน-ฟ. กบรฟน-ฟ. อฟน.
Smart Grid Roadmap ชาตรี ไชยเขตต์ วศ.8 กพทฟ-ฟ.
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องทดสอบรีเลย์ พรชัย พูนนาก วศ.9 สก.กรป-ส. อรค. รวส.
งานคุณภาพกับการก้าวสู่ AEC กิตติ บุญช่วย ช.6 หบอ-ฟ. กบอ-ฟ. อฟอ.
การส่งเสริมงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพในองค์การที่มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 2557 ว่าที่ ร.ต พันธุ์เมธา จุมปาหลวง ช.3 หคอก-ธ. กรรก-ธ. อบฟ.
TQM กับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พรทิพา กุฎุมพินานนท์ พช.7 อผภ.
๑๐ ทำงานให้เป็นระบบแล้วจะพบความสำเร็จ ราตรี เชิดชู หสฟธ-ห. กปฟธ-ห. อทบ.
๑๑ แนวทางพัฒนาองค์การสู่ความยั่งยืน แพร่ ชุมละออ ช.7 กลุ่มงานปรับปรุงสภาพสถานีไฟฟ้าแรงสูง อบส.
๑๒ มาตรฐานความปลอดภัยฯ การควบคุมที่ต้นทาง พงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร กรภ-ห. อคภ.
๑๓ การจัดอบรมอย่างมีคุณภาพ อิศเรศ เลิศวิศาลศักดิ์ วก.ต ทนท. หรภก-ห. กรภ-ห. อคภ.
๑๔ การปรับปรุงระบบควบคุมโรงไฟฟ้าน้ำพอง (DCS) คมกริช โคตรพัฒน์ หบอพ-ฟ. กบรพ-ฟ. อฟพ.
๑๕ การพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงาน สิทธิพันธ์ อินทร์เพ็ญ วก.7 หปลล-ส. อปล. รวส.
๑๖ การพัฒนาองค์กร ตามวิถีการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ วนิดา อุปกิจ วก.10 กบหม-ฟ. อจม.
๑๗ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาระหว่าง Operator กับ Maintenance เพื่อนำไปสู่ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม จากระดับภายในองค์กรสู่ระดับนานาชาติ สุรชาติ ลี้รากรีผล วศ.9 ทนท. หบอต-ฟ. กบรต-ฟ. อรต.
๑๘ วิธีการเขียน AR เพื่อยื่นขอรับรางวัล TQA ณฐรจน์ เฉลิมพักตร์ วก.10 อขช.
๑๙ ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงานอย่างไรดี-แก้ไข จรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์ วท.8 กปร-ห. อคภ.
๒๐ Team learning อัจฉรา สุดเสริฐสิน กคภ-พส. อผค. รวพส.

copyright © ๒๕๕๗, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย กศอ-ผ. อปท.