นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ๒๕๕๗

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นำสู่ความเป็นเลิศ


กลุ่มคุณภาพ กฟผ.

QCC ประเภท Manufacturing QCC Prize (MQ)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
กลุ่ม สายฟ้า เรื่อง ลดเวลาการติดตั้ง TLA แนวสาย 230 kV SKL2-HY2 โดยวิธีไม่ดับไฟในขั้นตอนการติดตั้งตัวรับ Discharge ที่สาย Conductor อปต. รวส.
กลุ่ม รวมพลังพัฒนา FGD เรื่อง ลดจำนวนครั้งการหยุดทำงานของ Bucket Elevator โม่ FGD Unit 8 ด้วยสาเหตุ Speed Low ในขณะลำเลียงหินปูนขึ้น Silo อฟม. รวฟ.
กลุ่ม เห็ดกระด้าง เรื่อง ลดเวลางานเปลี่ยนชุดพวงลูกถ้วยที่ชำรุด สายส่ง 230 kV ชัยภูมิ-นครราชสีมา2 ด้านมี ARCING HORN โดยไม่ดับไฟ อปอ. รวส.
กลุ่ม Younker OP เรื่อง แก้ไขค่า Contact Resistance สูง ของ Vacuum Switch อปอ. รวส.

 

KAIZEN ประเภท Automation Kaizen (AK)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
กลุ่ม Green Mine เรื่อง อุปกรณ์ลดฝุ่นถ่านใต้ Circle Chute Reclaimer 1 อผม. รวช.
กลุ่ม ลูกตอโรงไฟ เรื่อง เพิ่มระยะเวลาการทำงานของ Generator Oil Cooler เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1 โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา อขช. รวฟ.
กลุ่ม Observe เรื่อง ลดเวลา Down Time การตรวจสอบ Digital Input Unit อปล. รวส.

 

QCC ประเภท Office Service QCC Prize (OQ)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
กลุ่ม พลังบริการ เรื่อง ลดเวลาการจัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ของ กฟผ. หมายเลข 044-861668 ติดต่อทางไกล ที่ใช้เวลามากกว่า KQI หน่วยงานธุรการ แผนกธุรการและบริการ เขื่อนจุฬาภรณ์ อฟอ. รวฟ.
กลุ่ม POWER TOWER เรื่อง ลดเวลาในการตรวจสอบใบโอนครุภัณฑ์ อบส. รวบ.
กลุ่ม สับปะรด เรื่อง ลดเวลาการจัดพนักงานขับรถเพื่อ ไปปฏิบัติงาน กรณีเร่งด่วนของผู้ปฏิบัติงาน อปน. รวส.
กลุ่ม SMS เรื่อง ลดจำนวนจำนวนครั้งการร้องขอให้กำจัดยุงซ้ำห้อง 171 อาคาร ท. 100 สำนักงานกลาง กฟผ. อพอ. รวห.
กลุ่ม VrZO เรื่อง ลดระยะเวลาการสืบค้นข้อมูลลูกค้า อบฟ. รวธ.
กลุ่ม Carbon Footprint เรื่อง ลดเวลาในกระบวนการบรรยายการบริหารจัดการพลังงานในโรงเรียนเพื่อลดCO2 อผช. รวค.

 

KAIZEN ประเภท Kaizen Suggestion System (KS)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
กลุ่ม Modern Brainstoming เรื่อง ลูกกลิ้งเพิ่มพลัง อปต. รวส.
กลุ่ม Thunderbolt เรื่อง ลดเวลาการซ่อม แก้ไขชุดอุปกรณ์ป้องกันมูลนกแบบหลังคา Metal Steel สายส่ง 500 kV SNO-WN วงจร 1, 2 โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปล. รวส.
กลุ่ม C.B.T.Zone 1 เรื่อง Ball ติดปีกไม่หวั่น แม้ Pin พลิกมาก อปต. รวส.

 

KAIZEN ประเภท Karakuri (unplug) Kaizen (KK)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
กลุ่ม สามสหาย+1 เรื่อง ปรับปรุงวิธีการใส่และถอดสลักล๊อคกระบอกไฮดรอลิคในงานชักลากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าติดตั้ง อขน. รวห.
กลุ่ม สี่แคว เรื่อง Hydraulic Ram Pump อปน. รวส.
กลุ่ม ปากมูลร่วมใจ เรื่อง ลดเวลาการปลดล็อค Locking Device Spillway บานที่ 7 ของโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล อฟอ. รวฟ.

 

KAIZEN ประเภท Kaizen for Office (KO)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
กลุ่ม Non Stop Service เรื่อง ลด ละ เลิก การใช้หมึกพิมพ์และกระดาษ A4 ในงานรับ-จ่ายเงิน (Payment slip) อปน. รวส.
กลุ่ม MEGA CHANGE เรื่อง ลดเวลาในการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าตามใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า อบผ. รวบ.
กลุ่ม ลานกระบือพัฒนา เรื่อง รู้เร็ว ค้นหาไว เมื่อใช้ elogBook อฟม. รวฟ.

 

QCC ประเภท Support Service QCC Prize (SQ)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
กลุ่ม ต้นกล้าพันธ์ใหม่ เรื่อง ลดเวลาการจ่ายไฟให้เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วงการ Reset ระบบพลังไฟฟ้าภาคเหนือ อปน. รวส.
กลุ่ม MP5 Plus เรื่อง ลดเวลาค่า External SetPoint โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ใช้งานไม่ได้ อรค. รวส.
กลุ่ม Link Plus เรื่อง ลดเวลาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า อคฟ. รวส.

 

QCC ประเภท Junior Manufacturing QCC Prize (JQ)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
กลุ่ม ปูดำอันดามัน เรื่อง ลดเวลาการเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนพวงเดี่ยวชนิด Fog Type ระดับแรงดัน 115 kV ด้วยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปต. รวส.
กลุ่ม ตะวันแรง เรื่อง ลดจำนวนการหลุดของตะกร้า Air Inlet Filter เครื่องแก๊สเทอร์ไบน์ หน่วยที่ 6 อฟม. รวฟ.
กลุ่ม โอ่งร่าเริง เรื่อง ลดเวลาการทดสอบ Pressure Relay ของหม้อแปลงที่มี OLTC ยี่ห้อ ABB Type UZFRT ที่ใช้งานในพื้นที่ หถก2/3-ส. อปก. รวส.
กลุ่ม เหนือเมฆ เรื่อง ลดเวลาในการตรวจสอบ การปรับระยะ Anchor Bolt อกส. รวพส.

 

QCC ประเภท Task Achieving QCC Prize (TA)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
กลุ่ม Hotline.com เรื่อง พัฒนาวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงสั่นของสายตัวนำ โดยไม่ดับไฟ สายส่ง 230 KV บ้านโป่ง-นครชัยศรี อปก. รวส.
กลุ่ม PENTA Team เรื่อง พัฒนาวิธีการตรวจรับรอง Daily Confirmation Statement ของโรงไฟฟ้าต่างประเทศ อคฟ. รวส.
กลุ่ม จัดการ T เรื่อง พัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนล์ อพบ. รวห.
กลุ่ม INSIDE เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ กฟผ. อปท. รวผ.
กลุ่ม Finale เรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า อสร. รวพฟ.

 

bullet คือกลุ่มที่ผ่านเข้าร่วมนำเสนอในงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. จากการตรวจประเมิณ ณ สถานที่จริง


หากมีข้อผิดพลาดประการใดกราบขออภัย เนื่องจากไฟล์งานที่ได้รับมามีขนาดใหญ่ ท่านอาจจะต้อง save งานที่ท่านสนใจลงในเครื่องก่อน แล้วเปิดจากเครื่อง หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับผลงาน ขอให้ติดต่อได้โดยตรงที่กลุ่มคุณภาพครับ

copyright © ๒๕๕๗, การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย กศอ-ผ. อปท.