นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ๒๕๕๗

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นำสู่ความเป็นเลิศ


พันธกิจ กฟผ.

ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า
และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต์

copyright © ๒๕๕๗, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย กศอ-ผ. อปท.