นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ๒๕๕๗

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นำสู่ความเป็นเลิศ


กำหนดการ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา หอประชุม กฟผ. ๑ หอประชุม กฟผ. ๒
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปิดหน้าอาคาร ท.102 และผู้บริหารเดินเยี่ยมชมบอร์ดภายในอุโมงค์ทางเข้างานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ.
๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น. ชมการแสดงพิธีเปิดงานนิทรรศการคุณภาพและชมวิดีทัศน์ ถ่ายทอดสดวงจรปิด จากหอประชุม 1
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. "สร้างองค์กรนวัตกรรม...ทำอย่างไร ? บทเรียนความสำเร็จจาก SCG" โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดสดวงจรปิด จากหอประชุม 1
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม พัก รับประทานเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. "ผู้บริหารเยี่ยมชมบอร์ดภายในห้องกระจกและบอร์ดแสดงผลงาน ของทุกสายงาน บริเวณห้องกระจก และ Lobby อาคาร ท.102"
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน พัก รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. High Performance Organization โดย ผวก. ถ่ายทอดสดวงจรปิด จากหอประชุม 1
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม พัก รับประทานเครื่องดื่ม
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. "KM กฟผ. แหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างนวัตกรรม เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดย รวช." บรรยายพิเศษด้าน Safety เรื่อง แผ่นดินไหวในประเทศไทย กรณีศึกษา จ.เชียงราย โดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมปฐพีและธรณีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา หอประชุม กฟผ. ๑ หอประชุม กฟผ. ๒
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. "กฟผ. จะเข้าสู่ Top Quartile ด้านการผลิตไฟฟ้า โดย รวฟ. รวช." กฟผ. จะเข้าสู่ Top Quartile ด้านระบบส่ง โดย รวส. รวพส.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ประเภท MQ ชื่อกลุ่ม สายฟ้า
เรื่อง ลดเวลาการติดตั้ง TLA แนวสาย 2๓๐ kV SKL2-HY2 โดยวิธีไม่ดับไฟในขั้นตอนการติดตั้งตัวรับ Discharge ที่สาย Conductor
ฝ่าย อปต. สายงาน รวส.
ประเภท AK ชื่อกลุ่ม Green Mine
เรื่อง อุปกรณ์ลดฝุ่นถ่านใต้ Circle Chute Reclaimer 1
ฝ่าย อผม. สายงาน รวช.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ประเภท MQ ชื่อกลุ่ม รวมพลังพัฒนา FGD
เรื่อง ลดจำนวนครั้งการหยุดทำงานของ Bucket Elevator โม่ FGD Unit 8 ด้วยสาเหตุ Speed Low ในขณะลำเลียงหินปูนขึ้น Silo
ฝ่าย อฟม. สายงาน รวฟ.
ประเภท AK ชื่อกลุ่ม ลูกตอโรงไฟ
เรื่อง เพิ่มระยะเวลาการทำงานของ Generator Oil Cooler เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1 โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา
ฝ่าย อขช. สายงาน รวฟ.
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ประเภท MQ ชื่อกลุ่ม เห็ดกระด้าง
เรื่อง ลดเวลางานเปลี่ยนชุดพวงลูกถ้วยที่ชำรุด สายส่ง 2๓๐ kV ชัยภูมิ-นครราชสีมา2 ด้านมี ARCING HORN โดยไม่ดับไฟ
ฝ่าย อปอ. สายงาน รวส.
ประเภท AK ชื่อกลุ่ม Observe
เรื่อง ลดเวลา Down Time การตรวจสอบ Digital Input Unit
ฝ่าย อปล. สายงาน รวส.
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม พัก รับประทานเครื่องดื่ม
๑๐.๔๐ - ๑๑.๑๐ น. ประเภท MQ ชื่อกลุ่ม Younker OP
เรื่อง แก้ไขค่า Contact Resistance สูง ของ Vacuum Switch
ฝ่าย อปอ. สายงาน รวส.
ประเภท KS ชื่อกลุ่ม Modern Brainstoming
เรื่อง ลูกกลิ้งเพิ่มพลัง
ฝ่าย อปต. สายงาน รวส.
๑๑.๑๐ - ๑๑.๔๐ น. ประเภท OQ ชื่อกลุ่ม พลังบริการ
เรื่อง ลดเวลาการจัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ของ กฟผ. หมายเลข 044-861668 ติดต่อทางไกล ที่ใช้เวลามากกว่า KQI หน่วยงานธุรการ แผนกธุรการและบริการ เขื่อนจุฬาภรณ์
ฝ่าย อฟอ. สายงาน รวฟ.
ประเภท KS ชื่อกลุ่ม Thunderbolt
เรื่อง ลดเวลาการซ่อม แก้ไข ชุดอุปกรณ์ป้องกันมูลนกแบบหลังคา Metal Steel สายส่ง 5๐๐ kV SNO-WN วงจร 1,2 โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า
ฝ่าย อปล. สายงาน รวส.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน พัก รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ยุทธศาสตร์ กฟผ. พนักงานทราบแล้วเปลี่ยน โดย รวผ. นวัตกรรมด้านการเงิน เพิ่มกำไรให้ กฟผ. โดย รวบ.
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ประเภท OQ ชื่อกลุ่ม POWER TOWER
เรื่อง ลดเวลาในการตรวจสอบ ใบโอนครุภัณฑ์
ฝ่าย อบส. สายงาน รวบ.
ประเภท KS ชื่อกลุ่ม C.B.T.Zone 1
เรื่อง Ball ติดปีกไม่หวั่น แม้ Pin พลิกมาก
ฝ่าย อปต. สายงาน รวส.
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ประเภท OQ ชื่อกลุ่ม สับปะรด
เรื่อง ลดเวลาการจัดพนักงานขับรถเพื่อ ไปปฏิบัติงาน กรณีเร่งด่วนของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
ฝ่าย อปน. สายงาน รวส.
ประเภท KK ชื่อกลุ่ม สามสหาย+1
เรื่อง ปรับปรุงวิธีการใส่และถอดสลักล๊อคกระบอกไฮดรอลิคในงานชักลากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าติดตั้ง
ฝ่าย อขน. สายงาน รวห.
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม พัก รับประทานเครื่องดื่ม
๑๔.๔๐ - ๑๕.๑๐ น. ประเภท OQ กลุ่ม SMS
เรื่อง ลดจำนวนจำนวนครั้งการร้องขอให้กำจัดยุงซ้ำห้อง 171 อาคาร ท. ๑๐0 สำนักงานกลาง กฟผ.
ฝ่าย อพอ. สายงาน รวห.
ประเภท KK ชื่อกลุ่ม สี่แคว
เรื่อง Hydraulic Ram Pump
ฝ่าย อปน. สายงาน รวส.
๑๕.๑๐ - ๑๕.๔๐ น. ประเภท OQ ชื่อกลุ่ม VrZO
เรื่อง ลดระยะเวลาการสืบค้นข้อมูลลูกค้า
ฝ่าย อบฟ. สายงาน รวธ.
ประเภท KK ชื่อกลุ่ม ปากมูลร่วมใจ
เรื่อง ลดเวลาการปลดล็อค Locking Device Spillway บานที่ 7 ของโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล
ฝ่าย อฟอ. สายงาน รวฟ.

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา หอประชุม กฟผ. ๑ หอประชุม กฟผ. ๒
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รักตนเอง รักครอบครัว ต้อง Safety First โดย รวห.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ประเภท OQ ชื่อกลุ่ม Carbon Footprint
เรื่อง ลดเวลาในกระบวนการบรรยายการบริหารจัดการพลังงานในโรงเรียนเพื่อลดCO2
ฝ่าย อผช. สายงาน รวค.
ประเภท KO ชื่อกลุ่ม Non Stop Service
เรื่อง ลด ละ เลิก การใช้หมึกพิมพ์และกระดาษ A4 ในงานรับ-จ่ายเงิน (Payment slip)
ฝ่าย อปน. สายงาน รวส.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ประเภท SQ ชื่อกลุ่ม ต้นกล้าพันธ์ใหม
เรื่อง ลดเวลาการจ่ายไฟให้เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วงการ Reset ระบบพลังไฟฟ้าภาคเหนือ
ฝ่าย อปน. สายงาน รวส.
ประเภท KO ชื่อกลุ่ม MEGA CHANGE
เรื่อง ลดเวลาในการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าตามใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
ฝ่าย อบผ. สายงาน รวบ.
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ประเภท SQ ชื่อกลุ่ม MP5 Plus
เรื่อง ลดเวลาค่า External SetPoint โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ใช้งานไม่ได้
ฝ่าย อรค. สายงาน รวส.
ประเภท KO ชื่อกลุ่ม ลานกระบือพัฒนา
เรื่อง รู้เร็ว ค้นหาไว เมื่อใช้ elogBook
ฝ่าย อฟม. สายงาน รวฟ.
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม พัก รับประทานเครื่องดื่ม
๑๐.๔๐ - ๑๑.๑๐ น. ประเภท SQ ชื่อกลุ่ม Link Plus
เรื่อง ลดเวลาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ฝ่าย อคฟ. สายงาน รวส.
ประเภท JQ ชื่อกลุ่ม ปูดำอันดามัน
เรื่อง ลดเวลาการเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนพวงเดี่ยวชนิด Fog Type ระดับแรงดัน ๑๑5 kV ด้วยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า
ฝ่าย อปต. สายงาน รวส.
๑๑.๑๐ - ๑๑.๔๐ น. ประเภท TA ชื่อกลุ่ม Hotline.com
เรื่อง พัฒนาวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงสั่นของสายตัวนำ โดยไม่ดับไฟ สายส่ง 230 KV บ้านโป่ง-นครชัยศรี
ฝ่าย อปก. สายงาน รวส.
ประเภท JQ ชื่อกลุ่ม ตะวันแรง
เรื่อง ลดจำนวนการหลุดของตะกร้า Air Inlet Filter เครื่องแก๊สเทอร์ไบน์ หน่วยที่ 6
ฝ่าย อฟม. สายงาน รวฟ.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน พัก รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. โรงไฟฟ้าและระบบส่งสร้างได้ด้วย CSR โดย รวค. รวพฟ. กฟผ.กับ EGAT Group ร่วมกันสร้างการเติบโต โดย รวธ.
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ประเภท TA ชื่อกลุ่ม PENTA Team
เรื่อง พัฒนาวิธีการตรวจรับรอง Daily Confirmation Statement ของโรงไฟฟ้าต่างประเทศ
ฝ่าย อคฟ. สายงาน รวส.
ประเภท JQ ชื่อกลุ่ม โอ่งร่าเริง
เรื่อง ลดเวลาการทดสอบ Pressure Relay ของหม้อแปลงที่มี OLTC ยี่ห้อ ABB Type UZFRT ที่ใช้งานในพื้นที่ หถก2/3-ส.
ฝ่าย อปก. สายงาน รวส.
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ประเภท TA ชื่อกลุ่ม จัดการ T
เรื่อง พัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูล การจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนล์
ฝ่าย อพบ. สายงาน รวห.
ประเภท JQ ชื่อกลุ่ม เหนือเมฆ
เรื่อง ลดเวลาในการตรวจสอบ การปรับระยะ Anchor Bolt
ฝ่าย อกส. สายงาน รวพส.
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม พัก รับประทานเครื่องดื่ม
๑๔.๔๐ - ๑๕.๑๐ น. ประเภท TA ชื่อกลุ่ม INSIDE
เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ กฟผ.
ฝ่าย อปท. สายงาน รวผ.
๑๕.๑๐ - ๑๕.๔๐ น. ประเภท TA ชื่อกลุ่ม Finale
เรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ฝ่าย อสร. สายงาน รวพฟ.

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา หอประชุม กฟผ. ๑ หอประชุม กฟผ. ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. "กฟผ. องค์การใสสะอาด"
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.040
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีประกาศผล รับรางวัลและพิธีปิดงาน

copyright © ๒๕๕๗, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย กศอ-ผ. อปท.