นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ๒๕๕๗

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นำสู่ความเป็นเลิศ


วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๗

(๑) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์การ

(๒) เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทุกสาขาในระดับสากล

(๓) เพื่อสนับสนุนผู้ที่ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้ปรากฎต่อ สาธารณชน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

(๔) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักการของกิจกรรม พัฒนาคุณภาพทุกรูปแบบมาประยุกต์ใช้พัฒนางานได้ต่อไป

copyright © ๒๕๕๗, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย กศอ-ผ. อปท.