นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ๒๕๕๗

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นำสู่ความเป็นเลิศ


แนวคิดสาระหลักของงาน(Theme)

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นำสู่ความเป็นเลิศ”

“Sharing Best Practice, Commit on Innovation through Excellence”

ความหมายของสโลแกน

ทุกหน่วยงานทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรม กระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและดีกว่า ดีกว่าคู่เทียบกับองค์การอื่น (Benchmark)

copyright © ๒๕๕๗, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย กศอ-ผ. อปท.