กลุ่มงานคุณภาพ

ประเภท Manufacturing QC (MQ)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
Hotline.com ลดเวลาการปฏิบัติงานยกระดับสายส่งฯ อปก. รวส.
HPC ลดเวลาการเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ชุด 125 VDC ของสถานีไฟฟ้าแรงสูง ยี่ห้อ hoppeck รุ่น 60pxs600 อปต. รวส.
Younk OP เพิ่มค่า Insulation Resistance อปอ. รวส.
Korat High Volt ลดเวลาจัด Balance 115 kV C-Bank อปอ. รวส.

 

ประเภท Junior Manufacturing QC (JQ)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
รถขุดสร้างสรรค์ ลดการชำรุดของ Swing Motor ที่รถขุดไฟฟ้า No.36 อผม. รวช.
Samphran Go Like ลดเวลาแก้ไขปัญหา Low Gas Alarm อปก. รวส.
เขยหนองหาร ลดจำนวนครั้งการทำงานผิดพลาด อปอ. รวส.
Korat Refresh ลดจำนวนครั้งการแสดงตำแหน่ง Tap อปอ. รวส.

 

ประเภท Support Service QC (SQ)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
never work alone ลดค่าใช้จ่ายงานประมวลผลแบบสอบถามการจัดทำกิจกรรมสายงาน รวผ. สก.รวผ. รวผ.
ปั่นไฟ ลดเวลาหยุดเครื่องจากปัญหาผักตบชวาของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร อขส. รวฟ.
สื่อสาร 2.1 ลดปัญหาการ์ด D20 RTU ชำรุดเนื่องจากสัตว์ อปอ. รวส.
Young's Express ลดการส่งพลังงานไฟฟ้าเกินพิกัดผ่านสายส่ง 115 kV. อุดรธานี1-หนองคาย อปอ. รวส.
Small Room212 ลดเวลาการปรับปรุงฐานข้อมูลตรวจจับไวรัสในระบบศูนย์ควบคุมฯNCC อรค. รวส.

 

ประเภท Office Service QC (OQ)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
ชั้นหนึ่ง Monitor Server อินเทอร์เน็ต อปท. รวผ.
Fantastic 5 ลดเวลาการจัดทำสรุปข่าวบริษัทในเครือและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง อจธ. รวธ.
พลังบริการ ลดจำนวนใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลที่ใช้เวลาบันทึกจำนวนเงินลงในระบบ SAP มากกว่าเวลามาตรฐานหน่วยงานบุคคลเขื่อนจุฬาภรณ์ อฟอ. รวฟ.
POPCORN ลดความผิดพลาดการจัดทำ Actual Cost Report อบฟ. รวธ.
Viva La Vida ลดเวลาการจัดทำข้อมูล Availability Declaration สำหรับงานวางแผนผลิตไฟฟ้ารายวัน อคฟ. รวส.

 

ประเภท Task Achieving (TA)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
SMS พัฒนาวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพกระบวนการฆ่าเชื้อการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ อพอ. รวห.
COMET ยกระดับงานซ่อม Absorber sump agitator FGD unit 12 อฟม./อรม. รวฟ.
DMS Center พัฒนาวิธีจัดการข้อมูล Historical สำหรับระบบสารสนเทศสนับสนุนการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า อคฟ. รวส.
เวียงพิงค์ พัฒนาวิธีการติดตั้ง TLA.Suspension อปน. รวส.
บัวหลวง ลดเวลางานเปลี่ยนลูกถ้วยพ่วงดิ่ง อปอ. รวส.

 

ประเภท Kaizen Suggestion (KS)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
HERO BUS ลดเวลาการปรับตำแหน่งขายก รถตู้ระบบไฮดรอลิคส์ อบก. รวห.
ทำมือ เพิ่มประสิทธิภาพในงาน Majorฯ อษส. รวส.
สฟ.ลำปาง 2 สว่าง ประหยัด ขจัดขโมย อปน. รวส.
New Gen เพิ่มประสิทธิภาพในการถอดคอเพลาฯ อษส. รวส.

 

ประเภท Automation Kaizen (AK)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
Observe ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม อปล. รวส.
FLASH ลดความผิดพลาดของ Fuel Gas Controller อฟม. รวฟ.
น้ำใส 2009 ลดเวลาการเปิดประตูระบายน้ำฝายท่าสี อฟม./อรม. รวฟ.
SUIT-SOIL ลดเวลาการเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการทดสอบ Atterberg Limits อสร. รวพฟ.

 

ประเภท Karakuri Kaizen (KK)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
ฟ้าใหม่ ลดเวลาการทำ Valve Lift Test ในงาน Planned Outage อฟพ. รวฟ.
ปากมูลร่วมใจ ปรับปรุงวิธีการ เปิด-ปิด manhole Draft Tube โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล เครื่องที่ 4 อฟอ. รวฟ.
พลังความคิด ลดเวลาการย้ำหมุดผ้าเบรครถบัสโดยสาร เขื่อนวชิราลงกรณ์ อขว. รวฟ.
ช่างสายรวมพลัง Magic Roller อปต. รวส.

 

ประเภท Kaizen for Office (KO)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
ปันปัน กระดาษต้องหายไป อปฟ. รวค.
Power G ลดเวลาในการจัดทำรายงานเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน งบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริง สายงานพัฒนา อบพ. รวบ.
ดิน หิน น้ำ ลดเวลาการจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำซึมในอุโมงค์ตรวจสอบ เขื่อนศรีนครินทร์ อขศ. รวฟ.
Ctrl+A ลดความผิดพลาดในขั้นตอนการพิมพ์ใบสรุปการจ่ายเงิน (Payment Slip) อฟอ. รวฟ.
WOW WOW WOW การแจ้งเตือนการตรวจสภาพรถและเครื่องจักรกลในระบบบริหารยานพาหนะ อกส. อกส. รวพส.
Non Stop Service ถามมา ตอบไว สถานะข้อมูลการจ่ายเงินฯ อปน. รวส.
ติดลมบน ลดเวลาการจัดทำใบขอดับไฟประจำเดือน อปน. รวส.

 

ประเภท Genba Kaizen (GK)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
ดอกคูน คัดแยกน้ำมันออกจากน้ำใน Drainage Pit โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา อขภ. รวฟ.
Navigator ลดจำนวนคราดมือเสือที่ชำรุด/เสียหายจากการใช้งานบำรุงรักษาบริเวณ ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ อขศ. รวฟ.
ข้าวหอม Safety Ladder อปอ. รวส.
สายฟ้า 316 การติดตั้งบันไดเสา Mono Pole แบบถาวร อปล. รวส.

 

ประเภท Project Kaizen (PK)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
ไม่มีกลุ่มฯ ผ่านรอบคัดเลือก ในประเภทนี้

 

ประเภท Innovation Kaizen (IK)

ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
Focus 2014 พัฒนากระบวนการบำรุงรักษา Pressure Relief ของ Power Transformer อบฟ. รวธ.
EMD-JIGSAW Hydro Power Plant Start up Expoert System อบฟ. รวธ.