บทความคุณภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
1. การสนับสนุนและส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นกฟผ. เหมืองแม่เมาะสู่เวทีระดับโลก บุญเลิศ ศิลป์ชัย วก.8 ชชม.
2. EGAT Way : เครื่องมือและทิศทางการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของ กฟผ. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพ วศ.11 รวห.
3. ความสำคัญของระบบมาตรฐานสากล กับการพัฒนาศักยภาพองค์กร น.ส.กัลยกร กฤชพงศ์วรา วก.6 อขส.
4. การส่งเสริมงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพในองค์การที่มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ โดยการใช้หลักธรรมาภิบาล นางอัจฉรา สุดเสริฐสิน วก.8 อผค.
5. การพัฒนาประสิทธิภาพงานระบบส่งสู่ระดับ Global Top Quatile นายพรชัย พูนนาก วศ. 9 กรป-ส. อรค.รวส.
6. สุดท้าย กลับมาตายที่ 5 ส. นายทวีศักดิ์ ณ นคร วศ.10 สก-ชฟฟ3.
7. พัฒนาเครื่องมือ Ball Socket Adjuster สำหรับเปลี่ยนลูกถ้วยแนวสาย 230 kV บางสะพาน-หลังสวน-สุราษฎร์ธานี นายเพชร ขจรวัฒนากุล นายเกรียงศักดิ์ เพชรดำ นายสันติ วีระสกุล นายวิทวัส เรืองกิตติคุณ วศ.5 ช.7 ช.9 วศ.7 หสต1-ส. กสต-ส. อปต.
8. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตามแนวทาง ISO 9001 : 2015 นางจรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์ วท.8 อคภ.
9. นวัตกรรมระบบควบคุมเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ นายไพโรจน์ รุ่งรังษี นายอรรถพล สติภพ นายกสิ งามวิลาศ วศ.9 วศ.6 ช.7 อฟม.
10. ระบบสารสนเทศบุคคลโรงไฟฟ้าน้ำพอง นายพิชิต กฤตเวทิน นค.8 อฟภ.
11. ทำไม กฟผ.ต้องทำ Benchmarks นายณฐรจน์ เฉลิมพักตร์ วก.10 อขช.
12. กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ช.อขภ อขภ
13. EGAT BEST FOR GLOBAL TOP QUATILE ASEAN INTEGRATED UTILITY GROUP WITH MODEL PLANT ณัฐพล พินิจจันทร์ หบรฟน-ฟ. อฟน.
14. ผลิตไฟฟ้า พัฒนางานวิจัยไร้ขอบเขต ณัฐพล พินิจจันทร์ หบรฟน-ฟ. อฟน.
15. ความปลอดภัย นายสมศักดิ์ บุญมี ช.8 อรม.
16. 3Rs+1 ในงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า นายกิติชัย มะลิดา วศ.11 อฟน.
17. QCC - INDY “วิถีพุทธ” นายเถลิงเกียรติ ธรรมกิตติสกุล ช.6 อปก.
18. การพัฒนาองค์กรกับงานคุณภาพของ กฟผ. สมศักดิ์ วังวิทยา วก.9 อขศ.
19. เครื่องมือคุณภาพ จิ๊กซอลที่สอดประสานกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าของงาน น.ส.สีรุ้ง นันทิวัชรินทร์ วก.9 อผภ.
20. การส่งเสริมงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพในองค์การที่มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณค่าตตอสังคมและประเทศชาติ นายลำเจียก ใจเย็น พช.7 ชฟฟ.3
21. ผู้ตรวจ 5ส. กุญแจไขความสำเร็จ นายไพโรจน์ อยู่จ่าย พช.7 อพบ.
22. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ และการจัดการความรู้ ไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม สิทธิพันธ์ อินทร์เพ็ญ วก.7 อปล.
23. การสร้างการมีส่วนร่วมกับการพัฒนา นายสุรศักดิ์ แซ่เฮา วก.6 อชค.
24. พัฒนาความดี พัฒนาความรู้เพื่อองค์การที่ยั่งยืน ว่าที่ ร.ต. พันธุ์เมธา จุมปาหลวง ช.4 อบฟ.
25. พัฒนางานพัฒนาคนมุ่งทำงานเป็นทีม นายสุพัฒน์ ประพฤติชอบ ช.7 อรม.
26. งานคุณภาพ Versus งานประจำ กับ R-Theory ดร.เกียรติศักดิ์ เตียวกุล วศ.10 หน่วยบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว
27. เศรษฐกิจขาลงกับความอยู่รอดทางธุรกิจ กิตติ บุญช่วย ช.6 อฟอ.
28. คุณภาพ นายประศักดิ์ บุญเศษ วศ.9 อกน.
29. แผนการประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าถ่านหิน สะอาด ในระดับย่อย วินัย เครือแก้ว วศ.6 อขภ.
30. โลกนี้ขาดคุณไม่ได้ นางราตรี เชิดชู วก.8 หสฟธ-ห. กปฟธ-ห. อทบ.
บทความที่ไม่ได้เข้าร่วมประกวด
ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน ตำแหน่ง หน่วยงาน ประกวด
1. คุณภาพคือความอยู่รอด : ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัด กระทรวง อุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการ ธุรกิจและ อุตสาหกรรม NG ตีพิมพ์ มติชน 8.5.2558
2. แนวคิดพัฒนาธุรกิจกับการทำงานด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ นางพรพงษ์ ปอประพันธ์ วก. 9 อคภ. NG ตีพิมพ์ปี 2558 ในงานมหกรรมคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
3. ระบบการจัดการความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ กฟผ. นายอิศเรศ เลิศวิศาลศักดิ์ วท.๙ ทนท. หรภก-ห. อคภ. ไม่ประกวด