กำหนดการ


วันที่ 14 กรกฏาคม 2558

เวลา (น.) ณ หอประชุม กฟผ.1 ณ หอประชุม กฟผ.2
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. พิธีเปิดบอร์ดนิทรรศการคุณภาพ กฟผ.
10.00 – 10.15 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
10.15 - 10.30 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ถ่ายทอดสดวงจรปิด จากหอประชุม กฟผ.1
10.45 - 12.00 น. ล้อมวงเสวนา SEPA Group A หัวข้อ "หมวดไหน ใครดีเด่น" โดย ผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. กฟน. และ ปตท. ถ่ายทอดสดวงจรปิด จากหอประชุม กฟผ.1
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุม กฟผ. 1

เวลา (น.) ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องกิจกรรม ฝ่าย สายงาน
07.45-08.00 น. ลงทะเบียน
08.15-08.45 น. รถขุดสร้างสรรค์ ลดการชำรุดของ Swing Motor ที่รถขุดไฟฟ้า No.36 อผม. รวช.
08.45-09.15 น. เขยหนองหาร ลดจำนวนครั้งการทำงานผิดพลาดฯ อปอ. รวส.
09.15-09.45 น. Samphran Go Like ลดเวลาแก้ไขปัญหา Low Gas Alarm อปก. รวส.
09.45-10.15 น. Korat Refresh ลดจำนวนครั้งการแสดงตำแหน่ง Tapฯ อปอ. รวส.
10.15-10.30 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
10.30-11.00 น. Fantastic 5 ลดเวลาการจัดทำสรุปข่าวบริษัทในเครือและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง อจธ. รวธ.
11.00-11.30 น. ชั้นหนึ่ง ระบบ Monitor Server อินเทอร์เน็ต อปท. รวผ.
11.30-12.00 น. POPCORN ลดความผิดพลาดการจัดทำ Actual Cost Report อบฟ. รวธ.
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. Viva La Vida ลดเวลาการจัดทำข้อมูล Availability Declaration สำหรับงานวางแผนผลิตไฟฟ้ารายวัน อคฟ. รวส.
13.30-14.00 น. พลังบริการ ลดจำนวนใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลที่ใช้เวลาบันทึกจำนวนเงินลงในระบบ SAP มากกว่าเวลามาตรฐานหน่วยงานบุคคลเขื่อนจุฬาภรณ์ อฟอ. รวฟ.
14.00-14.30 น. Younker OP เพิ่มค่า Insulation Resistanceฯ อปอ. รวส.
14.30-14.45 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
14.45-15.15 น. Hotline.com ลดเวลาการปฏิบัติงานยกระดับสายส่งฯ อปก. รวส.
15.15-15.45 น. HPC ลดเวลาการเติมน้ำกลั่นแบตเตอรีชุด125 VDC ของ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ยี่ห้อ hoppeck รุ่น 60pxs600 อปต. รวส.

วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุม กฟผ. 2

เวลา (น.) ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องกิจกรรม ฝ่าย สายงาน
07.45-08.00 น. ลงทะเบียน
08.15-08.45 น. Observe ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม อปล. รวส.
08.45-09.15 น. FLASH ลดความผิดพลาดของ Fuel Gas Controller อฟม. รวฟ.
  1. 09.15-09.45 น.
น้ำใส 2009 ลดเวลาการเปิดประตูระบายน้ำฝายท่าสี อฟม./อรม. รวฟ.
  1. 09.45-10.15 น.
SUIT-SOIL ลดเวลาการเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการทดสอบ Atterberg Limits อสร. รวพฟ.
10.15-10.30 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
  1. 10.30-11.00 น.
ปากมูลร่วมใจ ปรับปรุงวิธีการ เปิด-ปิด manhole Draft Tube โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล เครื่องที่ 4 อฟอ. รวฟ.
11.00-11.30 น. พลังความคิด ลดเวลาการย้ำหมุดผ้าเบรครถบัสโดยสาร เขื่อนวชิราลงกรณ์ อขว. รวฟ.
11.30-12.00 น. ช่างสายรวมพลัง Magic Roller อปต. รวส.
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. ฟ้าใหม่ ลดเวลาการทำ Valve Lift Test ในงาน Planned Outage อฟพ. รวฟ.
13.30-14.00 น. ดอกคูน คัดแยกน้ำมันออกจากน้ำใน Drainage Pit โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา อขภ. รวฟ.
14.00-14.30 น. สายฟ้า 316 การติดตั้งบันไดเสา Mono Pole แบบถาวร อปล. รวส.
14.30-14.45 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
14.45-15.15 น. ข้าวหอม Safety Ladder อปอ. รวส.
15.15-15.45 น. Navigator ลดจำนวนคราดมือเสือที่ชำรุด/เสียหายจากการใช้งานบำรุงรักษาบริเวณ ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ อขศ. รวฟ.

วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1

เวลา (น.) ชื่อเรื่องกิจกรรม ผู้นำเสนอ
09.00 - 09.45 น. ลงทะเบียน
09.45 – 10.00 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
10.00 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พัฒนาคน สู่องค์การสมรรถนะสูงระดับสากล" โดย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน /ประธานคณะกรรมการ กฟผ.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. Performance Management : How to drive people capacity นายเอกรินทร์ โบษกรนัฎ หดฟน2/2-ฟ. กดฟน-ฟ. อฟน. รวฟ.
13.30 – 14.00 น. Dam and Powerhouse Safety Inspection on Kurichhu Hydropower Plant กลุ่ม อบย.1 อบย. รวธ.
14.00 – 14.30 น. EGAT with the policy of Renewable Energy นายกันต์นนท์ จงพีร์เพียง วศ.5 อผว. รวผ.
14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
14.45 – 15.15 น. The Safety Criteria for Geotechnical Instruments on the Internal Erosion in Embankment Dams กลุ่ม อบย.2 อบย. รวธ.
15.15 – 15.45 น. ปรับปรุงคุณภาพน้ำยาพฤกษางามให้ดีขึ้นนกว่าเดิม กลุ่มพฤกษางาม อขศ. รวฟ.

วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุม กฟผ. 1

เวลา (น.) ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องกิจกรรม ฝ่าย สายงาน
07.45-08.00 น. ลงทะเบียน
08.15-08.45 น. Korat High volt ลดเวลาจัด Balance 115 kV C-Bank อปอ. รวส.
08.45-09.15 น. SMS พัฒนาวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพกระบวนการฆ่าเชื้อการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ อพอ. รวห.
09.15-09.45 น. DMS Center พัฒนาวิธีจัดการข้อมูล Historical สำหรับระบบสารสนเทศสนับสนุนการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า อคฟ. รวส.
09.45-10.15 น. COMET ยกระดับงานซ่อม Absorber sump agitator FGD unit 12 อฟม./อรม. รวฟ.
10.15-10.30 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
10.30-11.00 น. เวียงพิงค์ พัฒนาวิธีการติดตั้ง TLA.Suspension อปน. รวส.
11.00-11.30 น. บัวหลวง ลดเวลางานเปลี่ยนลูกถ้วยพ่วงดิ่ง อปอ. รวส.
11.30-12.00 น. Young's Express ลดการส่งพลังงานไฟฟ้าเกินพิกัดผ่านสายส่ง 115 kV. อุดรธานี1-หนองคาย อปอ. รวส.
12.00-13.15 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. never work alone ลดค่าใช้จ่ายงานประมวลผลแบบสอบถามการจัดทำกิจกรรมสายงาน รวผ. สก.รวผ. รวผ.
13.30-14.00 น. สื่อสาร 2.1 ลดปัญหาการ์ด D20 RTU ชำรุดเนื่องจากสัตว์ อปอ. รวส.
14.00-14.30 น. Small Room212 ลดเวลาการปรับปรุงฐานข้อมูลตรวจจับไวรัสในระบบศูนย์ควบคุมฯNCC อรค. รวส.
14.30-14.45 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
14.45-15.15 น. ปั่นไฟ ลดเวลาหยุดเครื่องจากปัญหาผักตบชวาของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร อขส. รวฟ.

วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุม กฟผ. 2

เวลา (น.) ชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องกิจกรรม ฝ่าย สายงาน
07.45-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.45 น. FOCUS 2014 พัฒนากระบวนการบำรุงรักษา Pressure Relief ของ Power Transformer อบฟ. รวธ.
08.45-09.15 น. EMD-JIGSAW Hydro Power Plant Start up Expert System อบฟ. รวธ.
  1. 09.15-09.40 น.
HERO BUS ลดเวลาการปรับตำแหน่งขายก รถตู้ระบบไฮดรอลิคส์ อบก. รวห.
  1. 09.40-10.05 น.
ทำมือ เพิ่มประสิทธิภาพในงาน Majorฯ อษส. รวส.
10.05-10.20 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
  1. 10.20-10.45 น.
สฟ.ลำปาง 2 สว่าง ประหยัด ขจัดขโมย อปน. รวส.
  1. 10.45-11.10 น.
New Gen เพิ่มประสิทธิภาพในการถอดคอเพลาฯ อษส. รวส.
11.10-11.35 น. ดิน หิน น้ำ ลดเวลาการจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำซึมในอุโมงค์ตรวจสอบ เขื่อนศรีนครินทร์ อขศ. รวฟ.
11.35-12.00 น. Power G ลดเวลาในการจัดทำรายงานเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน งบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริง สายงานพัฒนา อบพ. รวบ.
12.00-13.15 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.25 น. Non Stop Service ถามมา ตอบไว สถานะข้อมูลการจ่ายเงินฯ อปน. รวส.
13.25-13.50 น. WOW WOW WOW การแจ้งเตือนการตรวจสภาพรถและเครื่องจักรกลในระบบบริหารยานพาหนะ อกส. อกส. รวพส.
13.50-14.15 น. ติดลมบน ลดเวลาการจัดทำใบขอดับไฟประจำเดือน อปน. รวส.
14.15-14.40 น. Ctrl+A ลดความผิดพลาดในขั้นตอนการพิมพ์ใบสรุปการจ่ายเงิน (Payment Slip) อฟอ. รวฟ.
14.40-14.55 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
14.55-15.20 น. ปันปัน กระดาษต้องหายไป อปฟ. รวค.

วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1

เวลา (น.) ชื่อเรื่องกิจกรรม ผู้นำเสนอ
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.25 น. Faster Ways in EGAT Transmission System Development นายอภินพ กุลวงศ์ วศ.7 หปส-พส. กวส-พส. อวส. รวพส.
09.25 – 09.50 น. ลดเวลางานพาดสาย Space Aerial Cable ในขั้นตอนแขวนกลางอากาศลง 60% กลุ่มแควน้อย อขว. รวฟ.
09.50 – 10.15 น. Coal Sourcing Strategy : Implementation and Challenge น.ส.พัชรวรรณ วิไลยวงศ์ วศ.6 หวถ-ช. กจถ-ช. อจช. รวช.
10.15 – 10.30 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
10.30 – 10.55 น. ลดการให้บริการข้อมูลรถยนต์ที่จัดให้เพื่อการปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กลุ่มสับปะรด อปน. รวส.
10.55 – 11.20 น. Financial Tracking : Tracking the “How” of Success น.ส.สุพนิดา วงษ์สมบูรณ์ บช.9 อศง. รวผ.

วันที่ 17 กรกฏาคม 2558

เวลา (น.) ณ หอประชุม กฟผ.1 ณ หอประชุม กฟผ.2
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.15 น. เสวนา เรื่อง CKO friendly Battle "KM" โดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน คุณภาวนา อังคณานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล กฟผ. ถ่ายทอดสดวงจรปิด จากหอประชุม กฟผ.1
10.15 - 10.30 น. พัก รับประทานเครื่องดื่ม
10.30 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง "พัฒนาองค์การ ก้าวสู่เวทีโลก" โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ่ายทอดสดวงจรปิด จากหอประชุม กฟผ.1
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล
15.00 - 16.00 น. ปิดงาน