วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการจัดงานคุณภาพ กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๘


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกำหนดจัดงานนิทรรศการคุณภาพประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานกลาง กฟผ. โดยมีสาระของงาน (Theme) คือ “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่องค์การสมรรถนะสูงระดับสากล” หรือ “Development towards HPO, Leading to Global Top Quartile” ดังมีวัตถุประสงค์เพื่อ

(๑) เพื่อเป็นช่องทาง สื่อสาร ชี้นำ และการปฏิบัติตนของผู้นำ ในการสร้างบรรยากาศการปรับปรุงการดำเนินการขององค์การ

(๒) เพื่อกระตุ้นพนักงาน ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ

(๓) เพื่อให้กิจกรรมคุณภาพ เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๔) เพื่อสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับองค์การ

(๕) เพื่อเสริมสร้างค่านิยม และจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

(๖) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผู้เข้าชมงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ได้มีส่วนร่วมในการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ