สาระของงาน (THEME)


“พัฒนาคน พัฒนางาน สู่องค์การสมรรถนะสูงระดับสากล”

“Development towards HPO, Leading to Global Top Quartile”

ความหมายของสโลแกน

กฟผ. ได้นำเครื่องมือคุณภาพ เช่น QCC, Kaizen, KM, R&D, Innovation, CSR ฯลฯ มาพัฒนาคน พัฒนางาน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั่วทั้งองค์การ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน กฟผ. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่องค์การสมรรถนะสูงในระดับสากล

ความหมายของสีโลโก้

สีแดง หมายถึง สีแห่งพลังงาน ความแข็งขัน กระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง

สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความสุข ความอบอุ่น ความสดใส ความรื่นรมย์ อันนำมาซึ่งความผาสุกของชีวิต

สีน้ำเงิน หมายถึง สีแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจความมั่นคง และเป็นที่พึ่งพาได้

สีเขียว หมายถึง สีแห่งธรรมชาติ ร่มเย็น ความปลอดภัย ความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิต