สารจากประธานฯจัดงาน


งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ปี ๒๕๕๘ นับเป็นครั้งที่ ๒๙ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒาคน พัฒนางานให้เกิดความมีศักยภาพ ด้วยการใช้วงจรแห่งความสำเร็จ Plan-Do-Check-Action เพื่อกำหนดอย่างมีทิศทาง รองรับตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กฟผ. ที่ดำเนินการก้าวไปข้างหน้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน ด้วยความต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนางานขององค์การได้อย่างเป็นมรรคผล มีทิศทาง ส่งผลต่อความมีสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพขององค์การ มีผลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่องค์การ ได้มีการพัฒนาคุณภาพ ในระบบงานเชื่อมโยงให้เกิดผลิตภาพที่ดี มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจหลัก สร้างองค์การที่มีสมรรถนะสูง ขยายภารกิจขององค์การตามแนวนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาพลังงานให้มีความก้าวหน้าเชื่อมโยง ด้วยความห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจัดการองค์ความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่จรรโลงไว้ด้วยจริยธรรมอันดีงามในวิชาชีพ ต่อการพัฒนางานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาวิชาชีพทั้งประเทศขององค์การ

งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างให้องค์การเป็นองค์การแห่งคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยใช้สติปัญญา และความสามารถ ร่วมกันแสดงศักยภาพให้เห็นถึง ความสำเร็จตามสาระของงาน ที่กำหนดว่า "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่องค์การสมรรถนะสูงระดับสากล” หรือ HPO-Global Top Quartile จึงขอขอบคุณ ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการฯ คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ร่วมจัดงานนิทรรศการคุณภาพให้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ
ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๘