สารผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีแนวทางส่งเสริมงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กฟผ. ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๘ เพื่อให้ กฟผ. มีการทำงานอย่างเข้มแข็ง มีบุคลากรที่มีความสามารถในทุกระบบ เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เป็นผลเลิศ ร่วมกันทั้งในงานเทคนิค วิชาการ และการบริหารจัดการทุกด้าน ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ของ กฟผ. และบริษัทในเครือ มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการผลักดันให้หน่วยงานขององค์การ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมสากลอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้หลักการพัฒนาอย่างมี ธรรมาภิบาล ดำเนินการเป็นองค์การที่ดีมีสมรรถนะสูง เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ ดังที่แสดงออก จากการทำงานอย่างมีเป้าหมาย สร้างมูลค่า เพิ่มผลผลิตให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเนื้องานจึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่สามารถขยายงานได้อย่างครอบคลุมมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

การจัดงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปีถือได้ว่างานที่จัดขึ้นนี้เป็นสัญลักษณ์องค์การที่มีทิศทางในการพัฒนาอย่างมีสมรรถนะ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสร้างสรรค์ ด้วยการใช้ความสามารถ ความอุตสาหะ ด้วยพลังร่วมของ “คน กฟผ.” ด้วยการใช้จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าโปร่งใส โดยคำนึงถึงความสุขของประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้ง

สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ผู้ว่าการฯ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกๆ ท่านที่พัฒนาความคิด มีการริเริ่ม โดยนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนากิจการขององค์การได้อย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประเทศชาติสืบไปนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย